Harmonogram dyżurów w PNPP w III kwartale 2017r., (wrzesień)

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw
  • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.