Komunikat – dot. działki ewidencyjny nr 179 w obrębie Luszyn

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 179 w obrębie Luszyn gm. Pacyna

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 703) informuję o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Zgodnie żart. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Luszyn, którymi są:

  • osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty .

Zgodnie z art. 8c ust. 5 i 6 ww. ustawy wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:

  1. określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
  2. imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej;
  3. nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej;
  4. wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku wskazuje się dowody, które świadczą:

  1. że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;
  2. o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Wnioski należy składać do Starosty Gostynińskiego na adres Starostwa Powiatowego w Gostyninie – ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

Termin składania wniosków upływ a 30 kwietnia 2019 r.

Informację wywiesza się na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Gostyninie oraz Urzędzie Gminy Pacyna, ponadto podaje się ją do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Luszyn. a także zamieszcza się ją na stronach internetowych Urzędu Gminy Pacyna i Starostwa Powiatowego oraz w prasie lokalnej.