Ważna informacja – Zmiany w sprzedaży alkoholu !!!

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży alkoholu, Urząd Gminy Pacyna informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących sprzedaży alkoholu bezpośrednio do Urzędu – drogą papierową lub elektroniczną. Opinie i wnioski w tej sprawie można składać do 29 maja 2018 r.

10 stycznia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie 9 marca. W związku z tym Rada Gminy Pacyna musi podjąć, w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nową uchwałę określającą maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Gminy Pacyna będzie mogła wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych między godz. 22.00 a 6.00.

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w  Urzędzie Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl, w terminie do 29 maja; do tego dnia potrwa też zbieranie opinii i uwag z sołectw; przedłożenie projektu uchwały radzie gminy planowane jest na koniec maja lub na początku czerwca.

Analizowane aktualnie rozwiązania zakładają:

Ustalenie na terenie Gminy Pacyna maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

  1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 20 zezwoleń,
  2. zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 20 zezwoleń,
  3. zawierających powyżej 18% alkoholu – 20 zezwoleń.

Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

  1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 10 zezwoleń,
  2. zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 10 zezwoleń,
  3. zawierających powyżej 18% alkoholu – 10 zezwoleń.

Określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy:

  1. punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od miejsc kultu religijnego, szkół, przedszkoli, placówek oświatowo – wychowawczych, zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej,

  2. pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wyjściowych obiektów wymienionych w pkt 1 do drzwi wyjściowych miejsc sprzedaży lub punktów podawania napojów alkoholowych; w przypadku gdy obiekty są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych,

  3. zasady, o których mowa powyżej, obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w których dokonuje się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu oraz powyżej 18% alkoholu.

Obecnie obowiązująca uchwała Nr XXX/184/2010 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 października 2010r. dotyczy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu (30 punktów) i poza miejscem (15 punktów) sprzedaży. Natomiast nowa uchwała ustala maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.