Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2018
WÓJTA GMINY PACYNA|
z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz typu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5, 09-541 Pacyna.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacyna, na stronach internetowych www.pacyna.mazowsze.pl i www.bip.pacyna.mazowsze.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 0050.24.2018 wraz z ogłoszeniem o konkursie