Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W związku z kierowanymi do mnie zapytaniami na temat planowanego powstania selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych, a także powielaniem nieprawdziwych informacji i wprowadzaniem w błąd (mam nadzieję, że nie celowymi w związku z wyborami samorządowymi) co do zakresu i wielkości planowanego punktu (niesłusznie i chyba dla wyolbrzymienia  nazywanego wysypiskiem, a nawet spalarnią, itp.) –  uprzejmie proszę przyjąć mój list do Państwa z wyjaśnieniami w tej sprawie.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w skrócie PSZOK) ma na celu stworzenie miejsca i warunków zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z posesji.

Utworzenie  i  utrzymanie  punktu   w  Pacynie   pokryje   Związek   Gmin  Regionu Płockiego  z  pobieranych  opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewniając m. in.  łatwy dostęp do zbiórki odpadów komunalnych z posesji, takich jak:

– przeterminowane leki,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– zużyte opony,
– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

Przewiduje się, że na organizację punktu potrzeba
ok. 500 – 600 m ² (na niezagospodarowanej działce gminy,
w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków).

Przedsięwzięcie ma się składać z następujących elementów:

  • Plac utwardzony o powierzchni do 300 m ² oraz zjazd z drogi publicznej,
  • Kontener socjalno-biurowy z wydzieloną częścią biurową oraz sanitarną,
  • Kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, odpowiednio oznaczone i opisane,
  • Pomieszczenie do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • Pomieszczenie do magazynowania innych odpadów (wielkogabarytowe, np. meble, zużyte opony wraz z wydzielonym miejscem do magazynowania oraz przeprowadzenia drobnych napraw przedmiotów do ponownego użycia),
  • Ścieżka edukacyjna (utwardzenie kruszywem, tablice edukacyjne i informacje oraz ławki).

Infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje:

– instalacja wodociągowa z przyłączem,
– instalacja elektryczna, w tym system oświetlenia placu,
– tablice informacyjne i edukacyjne,
– ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką,
– zieleń ozdobna i izolacyjna.

Bardzo ważna informacja, wyjaśnienie:

W punkcie nie będą zbierane ani nie będą magazynowane żadne odpady komunalne mogące stanowić pożywienie dla drobnych gryzoni i innych małych szkodników. Planowany punkt (miejsce) jest absolutnie bezpieczny pod względem sanitarno–zdrowotnym. Przyczyni się do kontrolowanej zbiórki tych odpadów, które – jak mam nadzieje – nie będą porzucane przy drogach, lasach, itp. Punkt jest bardzo potrzebny i wnioskowany przez mieszkańców gminy, będzie finansowany ze środków w ramach projektu: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z programem funkcjonalno-użytkowym planowanego przedsięwzięcia w Państwa Urzędzie pok. 14 oraz z wieloma innymi informacjami na temat naszej gminy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.pacyna.mazowsze.pl a także www.pacyna.mazowsze.pl

W przypadku ewentualnych dalszych pytań i wątpliwości zachęcam do osobistego kontaktu. Proszę nie wyrabiać sobie oceny i opinii na niesprawdzonych „wieściach”.

Wszystko co robimy – robimy dla Państwa potrzeb i wygody.

Licząc na  życzliwe przyjęcie tego wyjaśnienia – pozostaję z poważaniem.

Wójt Gminy Pacyna
Krzysztof Woźniak

 

Pełna dokumentacja PSZOK Pacyna:PFU Pacyna