Podsumowanie inwestycji w kadencji 2014 – 2018

Mamy się  czym  pochwalić  –  w  ostatniej  kadencji  Rady  Gminy  Pacyna dzięki bardzo dobrej, zgodnej  współpracy Radnych, Wójta i Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Gmina  –  Wspólna Sprawa zrealizowaliśmy nasz  program wyborczy, a w szczególności:

 1. Przebudowaliśmy 4,7 km dróg gminnych w miejscowościach: Raków, Sejkowice, Rakowiec, Podczachy, Model, Kąty (obręb Przylaski), Podatkówek o łącznej wartość 1 246 664 zł, z tego 374 523 zł to pozyskana dotacja z budżetu województwa mazowieckiego;
 2. Przeprowadziliśmy termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pacynie o wartości 627 638 zł oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego;
 3. Kupiliśmy nowy autobus do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej o wartości 620 000 zł;
 4. Wykonaliśmy termomodernizację i  przebudowę  budynku Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach za kwotę 739 044 zł (pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 362 698 zł ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG2009-2014);
 5. Przebudowaliśmy łazienki oraz instalację sanitarną i elektryczną w budynku Szkoły Podstawowej w Pacynie za kwotę 328 000 zł;
 6. Odnowiliśmy Luszyn  poprzez  zagospodarowanie  centrum  oraz  budowę chodników (wartość zadania 273 561 zł, w tym kwota 175 666 zł to pozyskana  dotacja w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007- 2013 dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ”;
 7. Wybudowaliśmy interaktywny placu zabaw w Pacynie za cenę 162 073 zł, w tym 111 013 zł to pozyskana dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader: działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”;
 8. Przebudowaliśmy parter budynku Przedszkola w Skrzeszewach w celu poprawy warunków sanitarnych i przeciwpożarowych kuchni (wartość prac: 132 878 zł);
 9. Wybudowaliśmy ogólnodostępny placu zabaw w Luszynie o wartości 131 111 zł, w tym 76 579 zł stanowiły środki pozyskane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013;
 10. Wybudowaliśmy sieci wodociągowe w Luszynie, Kamionce i Skrzeszewach na odcinku 2000 mb o wartości 87 450 zł;
 11. Zagospodarowaliśmy centrum Luszyna poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego o wartości 77 066 zł, w tym 38 393 zł to pozyskana dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”;
 12. Wykonaliśmy remont elewacji i schodów wejściowych budynku ośrodka zdrowia w Pacynie za cenę 25 003 zł;
 13. Dofinansowaliśmy remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Modelu w wysokości 55 813 zł;
 14. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy piec gazowy na potrzeby grzewcze Szkoły Podstawowej w Pacynie (wartość prac 46 840 zł);
 15. Wykonaliśmy remont dachu na budynku kotłowni przy Szkole Podstawowej w Pacynie za
  cenę 46 371 zł;
 16. Zamontowaliśmy monitoring na Szkole Podstawowej w Pacynie przy wielofunkcyjnych boiskach sportowych za cenę 37 408 zł;
 17. Wykonaliśmy remont układu sterowania oczyszczalni ścieków w Pacynie oraz zakupiliśmy system wizualizacji SCDA z remontem układu sterowania pompowni ścieków za kwotę 35 461 zł;
 18. Wykonaliśmy piaskownik grawitacyjny z łapaczem skratek – kratą zgubną w oczyszczalni ścieków w Pacynie o wartości 30 000 zł;
 19. Nadbudowaliśmy ogrodzenia od strony boisk do piłki koszykowej, siatkowej i nożnej w Szkole Podstawowej w Pacynie za cenę 26 445 zł;
 20. Dofinansowaliśmy remont  strażnicy  i  zakupiliśmy  sprzęt  na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej  w Skrzeszewach za kwotę 21 158 zł;
 21. Zakupiliśmy 2 pompy głębinowe SP-46-7 11 KW wraz z osprzętem za cenę 17 047 zł;
 22. Dofinansowaliśmy remont strażnicy oraz wyposażyliśmy Ochotniczą Straż Pożarną w Pacynie w wysokości 15 021 zł;
 23. Ogrodziliśmy boiska do piłki nożnej przy budynku Szkoły Podstawowej w Pacynie za
  cenę 14 145 zł;
 24. Zakupiliśmy piec centralnego ogrzewania do Urzędu Gminy w Pacynie o wartości 12 491 zł;
 25. Zakupiliśmy dwie kserokopiarki, jedną dla Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach, drugą dla Szkoły Podstawowej w Pacynie o łącznej wartości 8 905 zł;
 26. Kupiliśmy zestaw komputerowy wraz z programem JGU o wartości 8 780 zł;
 27. Kupiliśmy sprzęt Firewoll na potrzeby bezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu Gminy w Pacynie o wartości 7 932 zł oraz oprogramowanie  monitoringu wewnętrznego systemu informatycznego Urzędu  o wartości 4 274 zł;
 28. Udzieliliśmy dotacji następującym jednostkom: OSP Rybie w kwocie 4 450 zł, OSP Model w kwocie 4 250 zł, OSP Pacyna w kwocie 3 000 zł, Policji w kwocie 20 000 zł;
 29. Wdrożyliśmy elektroniczne zarządzanie dokumentacją, m.in. decyzje o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydawane są w dniu złożenia wniosku;
 30. Wprowadziliśmy elektroniczną rejestrację i udostępniliśmy na gminnej stronie internetowej nagrania z sesji i komisji Rady Gminy Pacyna;
 31. Wdrożyliśmy nową stronę internetową www.pacyna.mazowsze.pl
 32. Wspomagaliśmy Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca w Pacynie;
 33. Wspomagamy budowę szerokopasmowego dostępu do Internetu;
 34. Z sukcesem wdrożyliśmy system odbioru i segregacji odpadów, nieczystości oraz surowców wtórnych.

Realizowaliśmy również projekty miękkie z dofinansowaniem unijnym:

 1. „Przedszkole przyszłości” projekt realizowany przy udziale środków europejskich w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, wartość projektu realizowanego w latach 2013-2015 stanowi 291 089 zł, w tym 263 929 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych;
 2. „Moja przyszłość” – projekt realizowany z udziałem środków europejskich Priorytet IX, Działalnie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Kapitał Ludzki polegający na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wartość projektu 292 213 zł, w tym dotacja 257 909 zł;
 3. Projekt Droga do pracy 2011-2014 – na kwotę 295 339 zł w całości z pozyskanych środków z funduszy unijnych;
 4. Projekt Moja Przyszłość 2014-2015 na kwotę 45 246 zł  w całości z pozyskanych środków z funduszy unijnych;
 5. Projekt Ruszamy po sukces 2013-2014 na kwotę 30 479 zł w całości z pozyskanych środków z funduszy unijnych;
 6. Projekt realizowany ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego pod nazwą: Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 2014-2015, wartość projektu 8 660 zł

Obecnie w 2018 roku realizowane są następujące zadania (poniżej wymienione są najważniejsze):

 1. Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Pacynie o  wartości  77 000 zł, z czego 25 000  zł stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki przyznana w ramach rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – „Otwarte Strefy Aktywności”;
 2. Budujemy rekreacyjny plac dla dzieci i dorosłych w Podczachac h o wartości zadania 115 000 zł, w tym  61 818 zł stanowi dotacja pozyskana na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 3. Remontujemy i doposażamy budynek OSP Skrzeszewy na kwotę 25 000 zł, w tym 10 000 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przyznana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”;
 4. Remontujemy budynek komunalny w Podczachach (świetlica wiejska), wartość zadania 70 000 zł;
 5. Remontujemy dach na budynku komunalnym w Remkach 5, wartość zadania 26 000 zł;
 6. Remontujemy dach i wymieniamy stolarkę okienną i drzwiową w świetlicy wiejskiej sołectwa Wola Pacyńska o wartości 25 000 zł, w tym 10 000 zł stanowi pozyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”;
 7. Wykonujemy  pokrycie dachu na budynku OSP w Skrzeszewach, wartość zadania 50 000 zł;
 8. Budujemy ogrodzenie przy budynku komunalnym w  Modelu, wartość zadania 3 111 zł;

Szczegółowe informacje o przeprowadzonych inwestycjach mogą Państwo znaleźć na pod adresem: http://pacyna.mazowsze.pl/inwestycje/