Przydatność wody do spożycia PDPS Czarnów

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z ujęcia indywidualnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej
w Czarnowie

Ocena dotyczy wody doprowadzanej do budynku PDPS w Czarnowie,
nie dotyczy wodociągu publicznego w Czarnowie

Uzasadnienie
Wyniki badania próbki wody pobranej w dniu 16.11.2018 r. z ujęcia indywidualnego PDPS w Czarnowie wykazały zgodnie ze sprawozdaniem z badania wody Nr LSW/600/1726/2018 z dnia 19.11.2018 r. że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2294), wobec czego Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził jak powyżej.