OGŁOSZENIE dla zainteresowanych uprawą maku lub konopi

Pacyna, 26  listopada 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Urząd  Gminy  w  Pacynie  informuje,  że  osoby  zainteresowane  uprawą  maku  lub  konopi włóknistych w  2019 r.  proszone  są  o  zgłoszenie  tych  zamierzeń  najpóźniej  do  7   grudnia   2018r.  (pokój  nr  8).

W zgłoszeniu należy podać:
– odmianę maku lub konopi włóknistych,
– imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
– wielkość powierzchni planowanej pod uprawę,
– numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki  (makówki),
  • oświadczenie,  że  wnioskodawca  nie  był  karany za przestępstwa, o których  mowa  w  art.   63  i 64   oraz wykroczenia,   o  których  mowa  w  art. 65   ustawy z  dnia  29 lipca  2005 r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii (Dz. U. z 2018r., poz. 1030, 1490, 1669).

Zgodnie z art. 47 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zezwolenie na uprawę  maku lub konopi włóknistych wydaje wójt właściwy ze względu na miejsce  położenia  uprawy.