Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 0050.1.2019
Wójta Gminy Pacyna
z  dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432), uchwały nr 26/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zarządza się wybory sołtysów i rad sołtysów na terenie gminy Pacyna.

§ 2.

Terminarz zebrań zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 3.

W sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich stosuje się przepisy o samorządzie gminnym oraz postanowienia statutów sołectw.

§ 4

 Zarządzenie podaję do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwach.

 § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.