Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 6 marca br. ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 428) – uprzejmie proszę Panią/Pana Wojewodę o poinformowanie wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) z obszaru województwa, iż zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Ponadto ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. wydłuża w 2019 r. dla wszystkich producentów rolnych pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do dnia 31 marca 2019 r. W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym terminie:

  1. zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 r.,
  2. wyplata zwrotu tego podatku następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r.

Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz, 1339, z późn. zm.), wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się w terminie do dnia 18 marca 2019 r. w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w pierwszym terminie 2019 r.

W przypadku decyzji wydanych przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznających producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego po złożeniu ww. wniosku, powinien być złożony dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji zawierający daty uprawomocnienia się ww. decyzji.
Jednoczenie uprzejmie informuję Panią/Pana Wojewodę, że w dniu I marca br. weszło w życie rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2019 r. poz. 398).

Ponadto w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego 2019 r. znak: BP4.4140.1.2019 w sprawie wytycznych do wniosków o uruchomienie rezerwy celowej lub ogólnej budżetu państwa uprzejmie informuję, co następuje.

  1. Przy sporządzaniu wniosku krótkie uzasadnienie należy zredagować w sposób umożliwiający skopiowanie do projektu decyzji – powinno być krótkie i konkretne – jako wzór mogą posłużyć uzasadnienia zawarte w wydanych już decyzjach w ramach danej pozycji rezerw.
  2. W uzasadnieniu należy przedstawić wyczerpujące i kompletne informacje, które pozwolą na rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji przez Ministra Finansów (tj. informacje zawarte w § 3 ust. 2 pkt 1-7 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. W przypadku braku miejsca na umieszczenie wszystkich koniecznych informacji we wniosku w systemie TREZOR (z uwagi na ograniczenia systemu), dodatkowe informacje można przekazać w formie załącznika i zatytułować „dodatkowa informacja do uzasadnienia’’. W przypadku, kiedy do rozpatrzenia wniosku niezbędne jest dodanie załączników w systemie TREZOR, należy je dołączyć do wniosku w formie niebudzącej wątpliwości, że są to tylko załączniki do wniosku (załącznikiem nie może być skan wniosku w formie papierowej).