Wybory na ławników na kadencję 2020-2023

O G Ł O S Z E N I E

O  WYBORACH  NA  ŁAWNIKÓW  NA  KADENCJĘ  2020 – 2023

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52).

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku dotyczącym dokonania przez Radę Gminy Pacyna wyboru ławników na kadencję  2020-2023:

do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 ławnika

informujemy, że do 30 czerwca 2019 r. można składać kandydatury na ławników.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru do 30 czerwca 2019 r.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu
 3. postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 6. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Rada  Gminy  Pacyna  dokona  wyboru ławników najpóźniej do 31 października 2019 r.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można składać w Urzędzie Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, pok. 16,  w godzinach urzędowania, tj.7:30-15:30, tel. 24 285 80 54.

Przewodniczący
Rady Gminy Pacyna
(-) Stanisław Kołodziejczyk

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
 2. Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika.
 3. Oświadczenia kandydata na ławnika.
 4. Formularz KRK o udzieleniu informacji o osobie