ZMIANY STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Szanowni Państwo,

W dniu 11 czerwca 2019 r. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwaliło nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. Miesięczna stawka opłaty za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość to 25,00 zł jeśli odpady będą oddawane w sposób selektywny lub 50,00 zł jeśli odpady będą oddawane w sposób nieselektywny. Pierwszą opłatę w nowej wysokości należy wnieść do 15 sierpnia 2019 r. Wyższa opłata jest wynikiem zaoferowanych przez Wykonawców cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w dniu 24 maja 2019 r. Łączna kwota zaproponowana przez Wykonawców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gmin objętych systemem gospodarowania odpadami ZGRP to 10.646.035,93 zł. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oprócz kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (co, w oparciu o ofertę cenową i przy uwzględnieniu 85 % wpłat mieszkańców daje kwotę 22 zł/osobę) musi również pokrywać koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (jest to kwota 3 zł/osobę).

Czynniki, które powodują, że ceny zaoferowane w przetargach przez firmy wywozowe są coraz wyższe to przede wszystkim zwiększone koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Do wzrostu stawek opłaty przyczynia się również wzrost mas odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców (masa odpadów zmieszanych odbieranych od mieszkańców Gmin – Członków Związku wzrosła w 2018 roku o 1 274,29 Mg w stosunku do roku 2015), a także wysoki udział odpadów zmieszanych (70%) w strumieniu wszystkich odpadów komunalnych odbieranych w ramach systemu, przy jednoczesnym wysokim wskaźniku deklarowania przez mieszkańców niższej opłaty za zbieranie i oddawanie odpadów komunalnych w sposób selektywny (90%), co potwierdzają czynności sprawdzające zawartość pojemników do gromadzenia odpadów pozostałych po segregacji. Przy czym należy zaznaczyć, że przepisy prawa nakładają na samorządy wzrastające skokowo poziomy procentowe obowiązkowego recyklingu i odzysku odpadów komunalnych.