PSZOK – zaproszenie do udziału w konsultacjach.

 

Z A P R O S Z E N I E
do udziału w konsultacjach z mieszkańcami

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zapraszam do udziału w konsultacjach z mieszkańcami w sprawie:
Lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Luszynie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 24/9.

Inwestor zadania: Związek Gmin Regionu Płockiego. Projekt: „Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP” realizowanego w ramach Priorytetu V, działania 5.2 „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014 – 2020.
Termin konsultacji: od 6 do 19 sierpnia 2019 r.
Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna lub osobiście pokój nr 14.