Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Do 31 sierpnia 2019r. rodzice niepełnosprawnych dzieci powinni złożyć do Urzędu Gminy w Pacynie wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego na rok szkolny 2019/2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku.
Przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 ze zm.) regulują obowiązki gminy:

Bezpłatny dowóz przysługuje:

 1. Dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, realizując wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe)
 2. Dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, objętym wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe),
 3. Dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy Prawo oświatowe),
 4. Dzieciom realizującym obowiązek szkolny nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy Prawo oświatowe),
 5. Dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  – 24 rok życia
  – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi,
  – 25 rok życia
  – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Rodzice, którzy indywidualnie dowożą swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły (po okazaniu faktur za zakup paliwa). Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a Gminą. Umowa zawierana jest na rok szkolny.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka – rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia
 3. Aktualne orzeczenie poradni psychologicznej o potrzebie kształcenia.
 4. Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.