Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. i obowiązek wpisu do BDO.

K O M U N I K A T

dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. oraz bazy danych o produktach i opakowaniach w gospodarce odpadami (BDO)

Od 1 stycznia 2020 roku zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku Gmina Pacyna będzie realizowała samodzielnie.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Pacyna systemem odbioru odpadów komunalnych nie zostały objęte nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości niezamieszkałe*) oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości mieszane**).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, w odniesieniu do części niezamieszkałej, są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów cywilno -prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej (bip.pacyna.mazowsze.pl).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania (umowy, dowody opłat) korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, zbierają, transportują lub przetwarzają odpady, wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny lub elektroniczny, pojazdy, baterie, akumulatory – zobowiązani są do rejestracji w BDO najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. (bdo.mos.gov pl).

* Przez nieruchomości niezamieszkałe należy rozumieć np. szkoły, przedszkola, przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, sklepy, warsztaty itp. z wyjątkiem domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
** Przez nieruchomości mieszane należy rozumieć nieruchomości, które posiadają dwie części: przeznaczone na cele mieszkaniowe oraz przeznaczone na działalność gospodarczą. W takim przypadku właściciele takich nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy — na część zamieszkałą oraz do zawarcia indywidualnej umowy na część niezamieszkałą, na której prowadzaona jest działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 6 j ust. 4 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) dopuszcza się, w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.