System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

K O M U N I K A T
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zadania związane z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Pacyna będzie realizowała samodzielnie.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie,
ul. Wyzwolenia 7 (pokój nr 13); za pomocą operatora pocztowego na adres : Urząd Gminy w Pacynie , ul.Wyzwolenia 7, 09 541 Pacyna; w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji elektronicznej ePUAP, podpisanej profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (adres skrytki odbiorczej na stronie bip.pacyna.mazowsze.pl).

Obowiązkowa segregacja dla wszystkich właścicieli nieruchomości (w przypadku braku segregacji właściciele zostaną obciążeni podwyższoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązuje nowa frakcja do segregacji – papier i makulatura (należy gromadzić i udostępniać w niebieskim worku z napisem „PAPIER”).

Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będzie przysługiwało zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na podstawie informacji z deklaracji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów).

Odbiór pozostałości z sortowania oraz bioodpadów, stanowiących odpady komunalne z budynków mieszkalnych jednorodzinnych będzie się odbywał od kwietnia do października raz na dwa tygodnie (w pozostałych miesiącach raz w miesiącu).
Odbiór bioodpadów, stanowiących odpady komunalne będzie się odbywał po zgłoszeniu do Urzędu Gminy w Pacynie (bez względu n a rodzaj nieruchomości).

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI SAMODZIELNIE I NA WŁASNY KOSZT WYPOSAŻAJĄ SIĘ W POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE (POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należne Związkowi Gmin Regionu Płockiego za miesiąc grudzień 2019 r. należy uiszczać do 15 stycznia 2020 r. na indywidualny numer konta bankowego otrzymany od Związku.

Prosimy o terminowość wpłat oraz o uregulowanie wszystkich wcześniejszych zaległych zobowiązań za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec Związku Gmin Regionu Płockiego.