Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

D E K L A R A C J E   O D P A D O W E

Urząd Gminy w Pacynie informuje, iż od 2 stycznia 2020 r. rozpoczął przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że ww. deklaracje zobowiązani są złożyć: właściciele/zarządcy nieruchomości zamieszkałych i właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych oraz mieszanych (na część zamieszkałą nieruchomości).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

  1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7
    (pokój nr 13);
  2. za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7,
    09-541 Pacyna;
  3. w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji elektronicznej ePUAP, podpisanej profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (adres skrytki odbiorczej na stronie bip.pacyna.mazowsze.pl).

Formularze dodatkowo do pobrania na stronie: bip.pacyna.mazowsze.pl

Właściciele nieruchomości po złożeniu deklaracji i jej wprowadzeniu do systemu informatycznego otrzymają nowy rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne. Płatności należy wnosić w terminach: do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, w przypadku nieruchomości zamieszkałych i części zamieszkałej nieruchomości mieszanych (za miesiąc styczeń termin płatności upływa 15 lutego)  oraz z góry – do 15 marca za rok kalendarzowy, w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych (w odniesieniu do części niezamieszkałej) zobowiązani są do podpisania indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest na bip.pacyna.mazowsze.pl). Właściciele ww. nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania (umowy, dowody uiszczania opłat) korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Urząd Gminy w Pacynie działając na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzi kontrolę posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy w Pacynie: telefonicznie pod nr 24 285 80 54, mailowo gmina@pacyna.mazowsze.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu – pokój nr 13.