„ZŁOTE GODY” – Jubileusz 50- lecia Pożycia Małżeńskiego

„ZŁOTE GODY” – Jubileusz 50- lecia Pożycia Małżeńskiego

W dniu 6 października 2018r. w pałacu w Luszynie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 11 parom małżeńskim z terenu gminy Pacyna.

Na wniosek Wójta Gminy Pacyna, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale otrzymały cztery pary za wspólne przeżycie 51 lat  oraz siedem par za przeżycie 50 lat w jednym związku.

Jubilatów powitała i złożyła życzenia Pani Agnieszka Józwik Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pacynie. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna. W słowach skierowanych do Jubilatów podziękował za cały dorobek życia, za miłość, ofiarność, zrozumienie idei małżeństwa, za dobre wychowanie dzieci, za przykład życia.

Uroczystego aktu dekoracji  medalami nadanymi przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej  dokonał Wójt Gminy Pacyna Krzysztof Woźniak
w obecności  Kierownika USC  Agnieszki Józwik i Przewodniczącego Rady Gminy Pacyna Stanisława Kołodziejczyka

W gronie Dostojnych Jubilatów znalazły się pary małżeńskie:

 1. Państwo Halina i Czesław Kunikowscy
 2. Państwo Marianna i Andrzej Śnieć
 3. Państwo Janina i Jan Świątkowscy
 4. Państwo Irena i Jan Zakrzewscy
 5. Państwo Marianna i Włodzimierz Braszka
 6. Państwo Anna i Zdzisław Jakubowicz
 7. Państwo Irena i Eugeniusz Kiełbasa
 8. Państwo Stefania i Jan Kowalscy
 9. Państwo Teresa i Stanisław Sobańscy
 10. Państwo Wanda i Lesław Urbańscy
 11. Państwo Janina i Józef Balcerowscy

Wszyscy Jubilaci otrzymali medale, listy gratulacyjne i kwiaty.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Pacynie przygotowana pod kierunkiem Pani Teresy Russsek oraz występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Pacyna. Jubilatom przygrywała kapela zespołu ludowego. Toast wzniesiony przez Przewodniczącego Rady Gminy Pacyna a następnie słodki poczęstunek, tort oraz gromkie sto lat,  były zwieńczeniem uroczystości.

Promocja książki „Stulecie szkoły w Pacynie. Historia i sport”

W Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie odbyła się promocja książki emerytowanego nauczyciela tej placówki – Andrzeja Matuszewskiego „Stulecie szkoły w Pacynie. Historia i sport”. W uroczystości wzięli udział: 94-letni, były kierownik szkoły, Antoni Studziński (lata 1954-66), dyrektorka szkoły w latach 1984-94 Maria Komar, Teresa Russek dyrektorka szkoły w latach 1994-2018, obecny dyrektor szkoły Jarosław Komar, syn zamordowanego w obozie koncentracyjnym Mauthausen kierownika Bronisława Strynkiewicza Krzysztof i dr Marek Bryła syn nauczycielki Janiny Komar (1945-50). Obecne były władze gminy z wójtem Krzysztofem Woźniakiem, byli i obecni nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy. Przybył również były premier Waldemar Pawlak absolwent szkoły. Spotkanie było okazją do wspomnień,wspólnych zdjęć wychowanków, sportowców i nauczycieli. Zaproszeni goście przekazali do powstającego kącika muzealnego artefakty.

Otrzymanie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 29 sierpnia Sekretarz Gminy Waldemar Rachubiński w imieniu Pana Wójta Krzysztofa Woźniaka wraz z Panią Skarbnik Elżbietą Szymańską w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości podpisali umowę umożliwiająca otrzymanie dotacji w wysokości 15 840 zł  na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach dotacji zakupiony zostanie sprzęt:

 1. Defibrator.
 2. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie.
 3. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi.
 4. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów.
 5. Detektor wielogazowy.

Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP – IV kwartał 2018 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie

Projekt „Aktywne seniorki w akcji”

W 2010 roku powstała grupa nieformalna „Aktywni Seniorzy”. Grupa działa na terenie gminy Pacyna i liczy około 23 osób. Osoby działające w grupie, to przede wszystkim kobiety nieaktywne zawodowo.

W sierpniu 2018 r. Aktywne seniorki złożyły wniosek o udzielenie bonu społecznego i otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. „Aktywne seniorki w akcji” to projekt, którego zadaniem jest rozwój różnorodnych form integracji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób starszych w wieku emerytalnym), zaktywizowanie społeczne seniorów oraz promocję działań grup formalnych i nieformalnych seniorów.

Harmonogram dyżurów w PNPP – IV kwartał 2018 r

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie – bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

Dyżury w Punkcie NPP w godz. 8.00 – 12.00. Porady udzielane przez radców prawnych – Fundacja HONESTE VIVERE.

Dyżury w Punkcie NPP w godz. 12.00 – 16.00. Porady udzielane przez radców prawnych i adwokatów

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W związku z kierowanymi do mnie zapytaniami na temat planowanego powstania selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych, a także powielaniem nieprawdziwych informacji i wprowadzaniem w błąd (mam nadzieję, że nie celowymi w związku z wyborami samorządowymi) co do zakresu i wielkości planowanego punktu (niesłusznie i chyba dla wyolbrzymienia  nazywanego wysypiskiem, a nawet spalarnią, itp.) –  uprzejmie proszę przyjąć mój list do Państwa z wyjaśnieniami w tej sprawie.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w skrócie PSZOK) ma na celu stworzenie miejsca i warunków zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z posesji.

Utworzenie  i  utrzymanie  punktu   w  Pacynie   pokryje   Związek   Gmin  Regionu Płockiego  z  pobieranych  opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewniając m. in.  łatwy dostęp do zbiórki odpadów komunalnych z posesji, takich jak:

– przeterminowane leki,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– zużyte opony,
– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

Przewiduje się, że na organizację punktu potrzeba
ok. 500 – 600 m ² (na niezagospodarowanej działce gminy,
w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków).

Przedsięwzięcie ma się składać z następujących elementów:

 • Plac utwardzony o powierzchni do 300 m ² oraz zjazd z drogi publicznej,
 • Kontener socjalno-biurowy z wydzieloną częścią biurową oraz sanitarną,
 • Kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, odpowiednio oznaczone i opisane,
 • Pomieszczenie do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Pomieszczenie do magazynowania innych odpadów (wielkogabarytowe, np. meble, zużyte opony wraz z wydzielonym miejscem do magazynowania oraz przeprowadzenia drobnych napraw przedmiotów do ponownego użycia),
 • Ścieżka edukacyjna (utwardzenie kruszywem, tablice edukacyjne i informacje oraz ławki).

Infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje:

– instalacja wodociągowa z przyłączem,
– instalacja elektryczna, w tym system oświetlenia placu,
– tablice informacyjne i edukacyjne,
– ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką,
– zieleń ozdobna i izolacyjna.

Bardzo ważna informacja, wyjaśnienie:

W punkcie nie będą zbierane ani nie będą magazynowane żadne odpady komunalne mogące stanowić pożywienie dla drobnych gryzoni i innych małych szkodników. Planowany punkt (miejsce) jest absolutnie bezpieczny pod względem sanitarno–zdrowotnym. Przyczyni się do kontrolowanej zbiórki tych odpadów, które – jak mam nadzieje – nie będą porzucane przy drogach, lasach, itp. Punkt jest bardzo potrzebny i wnioskowany przez mieszkańców gminy, będzie finansowany ze środków w ramach projektu: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z programem funkcjonalno-użytkowym planowanego przedsięwzięcia w Państwa Urzędzie pok. 14 oraz z wieloma innymi informacjami na temat naszej gminy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.pacyna.mazowsze.pl a także www.pacyna.mazowsze.pl

W przypadku ewentualnych dalszych pytań i wątpliwości zachęcam do osobistego kontaktu. Proszę nie wyrabiać sobie oceny i opinii na niesprawdzonych „wieściach”.

Wszystko co robimy – robimy dla Państwa potrzeb i wygody.

Licząc na  życzliwe przyjęcie tego wyjaśnienia – pozostaję z poważaniem.

Wójt Gminy Pacyna
Krzysztof Woźniak

 

Pełna dokumentacja PSZOK Pacyna:PFU Pacyna

 

Plan polowań zbiorowych 2017-2018 WKŁ nr 120 „Sokół”

Zgodnie z paragrafem 28 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, Wojskowe Koło Łowickie nr 120 „Sokół” w Gąbinie jest dzierżawca obwodów łowieckich lęgnących na terenie Gin Pacyna. W związku z powyższym zawiadamia o terminach organizowanych polowań zbiorowych.

Plan polowań zbiorowych 2017-2018 WKŁ nr 120 „Sokół”