Susza 21.07.2018 – 20.09.2018 – składanie wniosków.

Rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach (ziemniaki, buraki cukrowe) na
glebach bardzo lekkich, lekkich i średnich spowodowane przez suszę w okresie 21.07.2018 r. — 20.09.2018 r. mogą w terminie do dnia 3 października 2018 roku zgłosić się do Urzędu Gminy pok. nr 9 celem pobrania i złożenia stosownego wniosku. Do dokumentu należy dołączyć kserokopię wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na bieżący rok, kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.
Zgłaszana roślina musi znajdować się na deklarowanej we wniosku działce. Rośliny po zbiorze nie będą szacowane.

Plan Polowań zbiorowych 2017-2018 WKŁ 329 CIS

Wojskowe Koło Łowieckie nr 329 „Cis
 04-059 Warszawa ul. Świętosławska 2 m 89
NIP 526-177-18-16

Warszawa, dnia 16 października 2017 roku.

L.Dz. S- 48 /17

Uprzejmie informuję, iż w sezonie 2017/2018 WKŁ Nr 329 CIS w dzierżawionych obwodach zaplanowano następujące terminy polowań zbiorowych:

Komunikat dotyczący zimowego utrzymania dróg

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Gostynin – Płock z siedzibą w Gostyninie przesyła informację dotyczące zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Drogowy w sezonie 2018/2019 z podziałem na standardy zimowego utrzymania, szczegółowym opisem stanu utrzymania dróg dla danego standardu oraz wykaz numerów do osób kierujących działaniami.
Poniżej znajduje się link prowadzący do pełnej treści komunikatu.

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU

Przebudowa drogi w Kątach na długości 697 m.

W lipcu przebudowaliśmy drogę w Kątach (przejętą od Starostwa Gostynińskiego) na długości 697 m.
Przetarg na realizację inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. z Gostynina.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 255 933,78 zł (w tym pozyskaliśmy 100 000 zł dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

Bezpłatny wyjazd dla seniorów (55+) w dniu 01 września 2018 r.

Urząd Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pacynie organizują w dniu 01 września 2018 r. bezpłatny wyjazd dla seniorów (55 +) na Mazowiecki festyn „Zdrowy i aktywny senior”. Zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pacynie, tel. 24 285 80 60 lub 516 197 068 do dnia 13 sierpnia 2018 r.

Załączniki:
Pismo informujące Soczewka
Program Soczewka

 

Nabór chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach

W zawiązku z ogłoszeniem konkursu grantowego w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” umożliwiającego przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa mazowieckiego (osób 25+) Urząd Gminy Pacyna szuka osób chętnych do
udziału w projekcie.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłoszenia:
• telefonicznie pod numerem telefonu 575898958
• pocztą elektroniczną na adres: informatyk@pacyna.mazowsze.pl
• osobiście w Urzędzie, pokój nr 21 (informatyk)

Tematyka możliwych do przeprowadzenia szkoleń jest następującą:
• „Rodzic w Internecie”,
• „Mój biznes w sieci”,
• „Moje finanse i transakcje w sieci”,
• „Działam w sieciach społecznościowych”,
• „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
• „Rolnik w sieci”,
• „Kultura w sieci”.
Zgłoszenia są przyjmowanie do dna 7.08.2018 r.

Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP – III kwartał 2018 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie oraz w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2018
WÓJTA GMINY PACYNA|
z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz typu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5, 09-541 Pacyna.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacyna, na stronach internetowych www.pacyna.mazowsze.pl i www.bip.pacyna.mazowsze.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 0050.24.2018 wraz z ogłoszeniem o konkursie