Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP w II kwartale 2018 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie oraz w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

Koncert muzyczny pt. „Zło dobrem zwyciężaj”

W dniu 9 marca 2018r. w Szkole Podstawowej w Pacynie w ramach programu profilaktycznego o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom odbył się koncert muzyczny pt. „Zło dobrem zwyciężaj” w wykonaniu Pana  Wiesława „Blachy” Błażkiewicza. Ten znakomity wirtuoz perkusji podczas koncertu profilaktycznego uświadomił uczniom jak bardzo zgubnym nałogiem jest picie alkoholu, palenie papierosów i branie narkotyków. Podkreślił także jak niebezpieczne może być sięganie po wszechobecne w ostatnich latach tzw. „dopalacze”.

Zaznaczył, że nałogi te są dla człowieka wyrokiem śmierci. On sam wyszedł z nałogu, cudem ocalał i zaczął walczyć o swoje życie. Jednak los po raz kolejny go doświadczył, gdy okazało się, że jest chory na raka. Ciężka choroba, leczenie, nadzieja na wyzdrowienie i wiara spowodowały, że dziś uczy innych jak ważne w życiu są emocje okazywane innym. Pan Wiesław swoje emocje ukazuje poprzez muzykę – to ona sprawiła, że stał się innym człowiekiem. Zachęca młodych ludzi, aby odkrywali w sobie talenty.

Ta oryginalna forma programu profilaktycznego spowodowała, że przekazywane treści trafiały do umysłów i serc młodych ludzi z ogromną siłą i przejęciem.

Koncert dla młodzieży sfinansowany został z budżetu gminy z funduszy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Nadleśnictwo Łąck informuje, że posiada do wydzierżawienia grunty.

Zainteresowanych dzierżawą gruntów na cele rolnicze prosimy o składanie ofert cenowych.
Oferty prosimy składać do dnia 20 kwietnia 2018r na adres Nadleśnictwa Łąck ul. Lipowa 4, 09-520 Łąck w kopercie opisanej następująco „Oferta na dzierżawę gruntu rolnego na terenie Nadleśnictwa Łąck ”.
Oferta powinna zawierać lokalizację oraz proponowany czynsz roczny za 1 ha bez podatku rolnego. Cena za 1 ha jest jedynym kryterium. Nadleśnictwo wydzierżawi grunt osobie, która poda wyższą cenę. Sprawę prowadzi Katarzyna Geisler, kontakt tel. 24/ 267-86-24.

Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP w II kwartale 2018 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie oraz w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

Harmonogram dyżurów II kwartał 2018 r – PNPP w Gostyninie

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie oraz w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

Konkurs dla start up’ów „Startuj z Mazowsza”

Mazowieckie startupy, mogące pochwalić się innowacyjnymi produktami, usługami lub rozwiązaniami technologicznymi, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Startuj z Mazowsza”. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia br.

Obecnie startupy mają ogromny potencjał tworzenia innowacji, jednak potrzebują wsparcia, zarówno finansowego, jak i doradczego. Stąd powstał pomysł na Konkurs dla startupów,
w którym, poza nagrodami pieniężnymi, będzie można zdobyć bezpłatne warsztaty edukacyjne, konsultacje prawne, księgowe lub biznesowe, pomoc w zakresie wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, a nawet miejsce w programie akceleracyjnym. Udział w konkursie to również szansa na zdobycie nowych kontaktów i promocję.

Kto może aplikować?

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie krócej niż rok od daty ogłoszenia konkursu i nie dłużej niż 3 lata od daty ogłoszenia konkursu, w celu wytworzenia nowych produktów i usług.

Nagrody

Na laureatów czeka m.in. 20 tys. zł za pierwsze miejsce, 15 tys. zł za drugie i 10 tys. zł za trzecie. Poza tym mogą liczyć na liczne nagrody od partnerów konkursu, którymi są: Orange Polska SA, Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. J., Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Urząd m.st. Warszawy.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 6 kwietnia 2018 r.

Regulamin, formularze i zasady oceniania dostępne są na stronie: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/startuj-z-mazowsza.html.

Nabór na urzędników wyborczych przedłużony do 6 kwietnia br.

Informujemy, iż na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych  termin naboru kandydatów na urzędników wyborczych został przedłużony do dnia 6 kwietnia br.

Informacje dot. naboru znajdują się pod adresem:  http://plock.kbw.gov.pl/779_Urzednicy_wyborczy/1/24541_Do_6_kwietnia_Dyrektor_Delegatury_KBW_w_Plocku_przyjmuje_zgloszenia_kandydatow_na_funkcje_urzednika_wyborczego

Remont budynku remizy OSP Model

Koszt inwestycji:
Środki własne – 55 813,34 zł
Dotacja z MSWiA – 25 000,00 zł
Termin realizacji: IV kwartał 2017 r.

Zakres wykonanych prac obejmował:

 1. utylizacja obecnego eternitowego poszycia dachowego i zastąpienie go nowym,
 2. wymiana posadzki podłogowej w części świetlicowej,
 3. wymiana okien i drzwi,
 4. adaptacja części świetlicy na zaplecze kuchenne oraz łazienkę wraz z jej wyposażeniem,
 5. budowa przyłącza wodociągowego,
 6. naprawa elewacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 7. malowanie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 8. wymiana instalacji elektrycznej,
 9. wykonanie instalacji wentylacji odprowadzania spalin,
 10. wymiana wrót garażowych,
 11. wykonanie sklepienia (sufitu) w garażu,
 12. oświetlenie stropu garażu i świetlicy,
 13. zakup mebli do pomieszczenia kuchennego,
 14. wymiana oświetlenia typu LED na zewnątrz i wewnątrz budynku,
 15. zakup urządzenia olejowego do ogrzewania pomieszczeń

 

Fotorelacja z przeprowadzonej inwestycji:

Szkolenie – obrót ziemią rolną po nowelizacji ustawy.

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W WARSZAWIE
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax 22 571 61 01
e-mail:sekretariat@modr.mazowsze.pl; www.modr.mazowsze.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gostyninie organizuje szkolenie
pt. „Obrót ziemią rolną po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku”. Podczas tego spotkania przedstawione zostaną aktualnie obowiązujące zasady sprzedaży nieruchomości rolnych, prawo pierwokupu oraz warunki uzyskania rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej. Pragniemy zaprosić pracownika Urzędu na to szkolenie. Jesteśmy przekonani, że przedstawione zagadnienia wyjaśnią wątpliwości i poszerzą wiedzę nt. wprowadzonych po 30 kwietnia 2016 roku zmian przepisów prawnych w zakresie sprzedaży ziemi rolnej.

Wykładowcami będą zaproszeni goście:

 • Jacek Malicki – Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie
 • Wiesław Olewiński – kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem – KOWR Warszawa
 • Marcin Grad – kierownik Zespołu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym – MODR Oddział Płock

Szkolenie odbędzie się 9 marca 2018 r o godz. 10°° w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

Załączniki:

Obwieszczenie dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie

WOOŚ-II.442.1.2018.TR.3

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy przekazało Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska powiadomienie sporządzone przez ukraińskie Przedsiębiorstwo Państwowe National Nnclear Energy Generating Company „Energoatom” o działalności podlegającej ocenie oddziaływania na środowisko polegającej na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie. Dokument ten w myśl art. 118 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) ostatecznie trafił m.in. do tutejszego organu.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu stanowisk nt. ww. dokumentu od organów właściwych ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a także innych zainteresowanych podmiotów takich, jak Ministerstwo Energii, Państwowa Agencja Atomistyki, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, podjął decyzję o uczestniczeniu przez stronę polską na prawach strony narażonej w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla ww. planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po przystąpieniu do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko ww. zamierzenia zobowiązany jest wyłożyć do wglądu w języku polskim dokument, na podstawie którego podjęto decyzję o zasadności takiego przystąpienia do przedmiotowej oceny oraz podać do wiadomości publicznej niezbędne informacje dotyczące postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor przesyła w załączeniu w wersji elektronicznej odwzorowanie obwieszczenia z dnia 28 lutego 2018 r., znak: WOOŚ-II.442.1.2018.TR.2, oraz ww. powiadomienia, z prośbą o ich wydrukowanie i uwidocznienie w sposób zwyczajowo przyjęty w Państwa urzędzie przez okres co najmniej 30 dni oraz zwrot obwieszczenia do tutejszego urzędu drogą listowną (i ewentualnie jego skanu drogą mailową) po wcześniejszym wpisaniu daty wywieszenia i zdjęcia z tablicy ogłoszeń oraz opatrzeniu pieczęcią urzędu oraz pieczęcią i podpisem osoby odpowiedzialnej za uwidocznienie.
Załączniki: