Akcja Edukacyjna Żniwa 2018

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOSTYNINIE
APELUJEMY !!!

W związku ze zbliżającymi się żniwami Straż Pożarna apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas prac polowych.

 1. Należy zadbać o sprawność techniczną maszyn i urządzeń pracujących podczas żniw. Maszyny pracujące po kilka godzin w upale i pod obciążeniem przegrzewają się i często
  dochodzi do pożaru.
 2. Podczas wykonywania prac polowych należy zabezpieczyć się w sprzęt gaśniczy.Dobrze jest, gdy oprócz popularnych gaśnic, dodatkowe zabezpieczenie stanowić będzie ciągnik z pługiem do oborywania miejsca ewentualnego pożaru oraz beczkowóz z wodą.
 3. Urządzenia wydechowe silników spalinowych (np. ciągnik, kombajn, itp.) należy  zabezpieczyć przed wylotem iskier. Maszyny z silnikami spalinowymi należy ustawiać na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej.
 4. Należy ze szczególną rozwagą  używać otwartego ognia. Nie należy palić tytoniu w pobliżu materiałów palnych.
 5. W czasie napraw maszyn, przy użyciu spawarek i palników, należy dodatkowo takie miejsce zabezpieczyć i dozorować.
 6. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest ZABRONIONE.

PRZYPOMINAMY
wypalanie pozostałości roślinnych jest zabronione!!!

APELUJEMY!!!

Jak ustawić prawidłowo stery, stogi i brogi ??
Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 1. Od budynków wykonanych z materiałów
  a) palnych – 30 m
  b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m
 2. Od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m
 3. Od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m
 4. Od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m
 5. Od lasów i terenów zalesionych – 100 m
 6. Między stertami, stogami i brogami – 30 m
  Wielkość

Wielkość sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami  roślinnymi nie może przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię pozbawioną materiałów palnych, o szerokości co najmniej 2 m, w odległości 3 m od ich obrysu.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby
przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną
– numer telefonu 998 lub 112

 

 

Komunikat – dot. działki ewidencyjny nr 179 w obrębie Luszyn

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 179 w obrębie Luszyn gm. Pacyna

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 703) informuję o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Zgodnie żart. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Luszyn, którymi są:

 • osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty .

Zgodnie z art. 8c ust. 5 i 6 ww. ustawy wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:

 1. określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
 2. imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej;
 3. nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej;
 4. wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku wskazuje się dowody, które świadczą:

 1. że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;
 2. o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Wnioski należy składać do Starosty Gostynińskiego na adres Starostwa Powiatowego w Gostyninie – ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

Termin składania wniosków upływ a 30 kwietnia 2019 r.

Informację wywiesza się na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Gostyninie oraz Urzędzie Gminy Pacyna, ponadto podaje się ją do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Luszyn. a także zamieszcza się ją na stronach internetowych Urzędu Gminy Pacyna i Starostwa Powiatowego oraz w prasie lokalnej.

 

Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP w II kwartale 2018 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie oraz w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

Koncert muzyczny pt. „Zło dobrem zwyciężaj”

W dniu 9 marca 2018r. w Szkole Podstawowej w Pacynie w ramach programu profilaktycznego o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom odbył się koncert muzyczny pt. „Zło dobrem zwyciężaj” w wykonaniu Pana  Wiesława „Blachy” Błażkiewicza. Ten znakomity wirtuoz perkusji podczas koncertu profilaktycznego uświadomił uczniom jak bardzo zgubnym nałogiem jest picie alkoholu, palenie papierosów i branie narkotyków. Podkreślił także jak niebezpieczne może być sięganie po wszechobecne w ostatnich latach tzw. „dopalacze”.

Zaznaczył, że nałogi te są dla człowieka wyrokiem śmierci. On sam wyszedł z nałogu, cudem ocalał i zaczął walczyć o swoje życie. Jednak los po raz kolejny go doświadczył, gdy okazało się, że jest chory na raka. Ciężka choroba, leczenie, nadzieja na wyzdrowienie i wiara spowodowały, że dziś uczy innych jak ważne w życiu są emocje okazywane innym. Pan Wiesław swoje emocje ukazuje poprzez muzykę – to ona sprawiła, że stał się innym człowiekiem. Zachęca młodych ludzi, aby odkrywali w sobie talenty.

Ta oryginalna forma programu profilaktycznego spowodowała, że przekazywane treści trafiały do umysłów i serc młodych ludzi z ogromną siłą i przejęciem.

Koncert dla młodzieży sfinansowany został z budżetu gminy z funduszy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Nadleśnictwo Łąck informuje, że posiada do wydzierżawienia grunty.

Zainteresowanych dzierżawą gruntów na cele rolnicze prosimy o składanie ofert cenowych.
Oferty prosimy składać do dnia 20 kwietnia 2018r na adres Nadleśnictwa Łąck ul. Lipowa 4, 09-520 Łąck w kopercie opisanej następująco „Oferta na dzierżawę gruntu rolnego na terenie Nadleśnictwa Łąck ”.
Oferta powinna zawierać lokalizację oraz proponowany czynsz roczny za 1 ha bez podatku rolnego. Cena za 1 ha jest jedynym kryterium. Nadleśnictwo wydzierżawi grunt osobie, która poda wyższą cenę. Sprawę prowadzi Katarzyna Geisler, kontakt tel. 24/ 267-86-24.

Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP w II kwartale 2018 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie oraz w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

Harmonogram dyżurów II kwartał 2018 r – PNPP w Gostyninie

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie oraz w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

Konkurs dla start up’ów „Startuj z Mazowsza”

Mazowieckie startupy, mogące pochwalić się innowacyjnymi produktami, usługami lub rozwiązaniami technologicznymi, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Startuj z Mazowsza”. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia br.

Obecnie startupy mają ogromny potencjał tworzenia innowacji, jednak potrzebują wsparcia, zarówno finansowego, jak i doradczego. Stąd powstał pomysł na Konkurs dla startupów,
w którym, poza nagrodami pieniężnymi, będzie można zdobyć bezpłatne warsztaty edukacyjne, konsultacje prawne, księgowe lub biznesowe, pomoc w zakresie wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, a nawet miejsce w programie akceleracyjnym. Udział w konkursie to również szansa na zdobycie nowych kontaktów i promocję.

Kto może aplikować?

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie krócej niż rok od daty ogłoszenia konkursu i nie dłużej niż 3 lata od daty ogłoszenia konkursu, w celu wytworzenia nowych produktów i usług.

Nagrody

Na laureatów czeka m.in. 20 tys. zł za pierwsze miejsce, 15 tys. zł za drugie i 10 tys. zł za trzecie. Poza tym mogą liczyć na liczne nagrody od partnerów konkursu, którymi są: Orange Polska SA, Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. J., Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Urząd m.st. Warszawy.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 6 kwietnia 2018 r.

Regulamin, formularze i zasady oceniania dostępne są na stronie: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/startuj-z-mazowsza.html.

Nabór na urzędników wyborczych przedłużony do 6 kwietnia br.

Informujemy, iż na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych  termin naboru kandydatów na urzędników wyborczych został przedłużony do dnia 6 kwietnia br.

Informacje dot. naboru znajdują się pod adresem:  http://plock.kbw.gov.pl/779_Urzednicy_wyborczy/1/24541_Do_6_kwietnia_Dyrektor_Delegatury_KBW_w_Plocku_przyjmuje_zgloszenia_kandydatow_na_funkcje_urzednika_wyborczego

Remont budynku remizy OSP Model

Koszt inwestycji:
Środki własne – 55 813,34 zł
Dotacja z MSWiA – 25 000,00 zł
Termin realizacji: IV kwartał 2017 r.

Zakres wykonanych prac obejmował:

 1. utylizacja obecnego eternitowego poszycia dachowego i zastąpienie go nowym,
 2. wymiana posadzki podłogowej w części świetlicowej,
 3. wymiana okien i drzwi,
 4. adaptacja części świetlicy na zaplecze kuchenne oraz łazienkę wraz z jej wyposażeniem,
 5. budowa przyłącza wodociągowego,
 6. naprawa elewacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 7. malowanie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 8. wymiana instalacji elektrycznej,
 9. wykonanie instalacji wentylacji odprowadzania spalin,
 10. wymiana wrót garażowych,
 11. wykonanie sklepienia (sufitu) w garażu,
 12. oświetlenie stropu garażu i świetlicy,
 13. zakup mebli do pomieszczenia kuchennego,
 14. wymiana oświetlenia typu LED na zewnątrz i wewnątrz budynku,
 15. zakup urządzenia olejowego do ogrzewania pomieszczeń

 

Fotorelacja z przeprowadzonej inwestycji: