Nabór zgłoszeń – wymiany pokryć dachowych zawierających azbest.

                                                             

       Wójt Gminy Pacyna zawiadamia mieszkańców gminy, że w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest, trwa nabór zgłoszeń dotyczących wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w zakresie demontażu oraz odbioru wyrobów zdemontowanych do utylizacji.

Uprasza się osoby, które  planują w 2019 roku wymianę pokryć eternitowych, o zgłoszenie ilości płyt lub m2 zdemontowanych wyrobów azbestowych do utylizacji w Urzędzie Gminy–pok.14 w terminie do 28 lutego 2019r

U W A G A !!!

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłosić prace polegające na wymianie pokrycia dachowego z wyrobów zawierających azbest do Starosty Gostynińskiego.

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót

Do pobrania:
Wniosek dla osób fizycznych.

Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 0050.1.2019
Wójta Gminy Pacyna
z  dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432), uchwały nr 26/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zarządza się wybory sołtysów i rad sołtysów na terenie gminy Pacyna.

§ 2.

Terminarz zebrań zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 3.

W sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich stosuje się przepisy o samorządzie gminnym oraz postanowienia statutów sołectw.

§ 4

 Zarządzenie podaję do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwach.

 § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Nowa wersja programu Płatnik już dostępna!

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacja akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube.

Zwrot podatku akcyzowego I tura 2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Serwis dla przedsiębiorców – Biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Serwis spełnia też rolę wyszukiwarki danych kontaktowych wszystkich instytucji obsługujących przedsiębiorców. Daje praktyczne instrukcje, jak sobie radzić w biznesie, i umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną (poprzez moduł Usługi Online).

Jednym z najważniejszych funkcjonalności serwisu jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl. Jest to punkt informacyjny w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonym dla przedsiębiorców i administracji. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz serwisu biznes.gov.pl. Konsultanci Centrum Pomocy odpowiadają na pytania wykorzystując różne kanały komunikacyjne: telefon, livechat, automatycznie przez wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy. Często wykorzystane narzędzia to wideorozmowa (video chat), współdzielenie ekranu (co-browse) oraz wykonywanie połączeń telefonicznych z konsultantami za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Centrum Pomocy jest dostosowane również do obsługi osób niesłyszących. Wszystkie informacje, jak i usługi elektroniczne, dostępne są w języku polskim i angielskim.

Więcej informacji na stronie: biznes.gov.pl

Program Azotanowy – terminarz szkoleń

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Płock
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gostyninie

Od 27.07.2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące nawożenia. Zapraszam na szkolenie, na którym będzie omówiony obowiązujący WSZYSTKICH Program Azotanowy.
W/w program nakłada na rolników obowiązek posiadania planu nawożenia azotem, bądź nie przekraczania wyznaczonych, maksymalnych dawek azotu.
W trakcie spotkania będą omówione najważniejsze punkty Programu Azotanowego, w tym obowiązująca każdego rolnika dokumentacja, która będzie przedmiotem kontroli przez stosowne urzędy.

Na terenie gminy Pacyna odbędzie się kilka spotkań, na których będzie przedstawiony ten temat.

Rolników z miejscowości Rybie, Kamionka, Model, Pacyna, Luszyn, Wola Pacyńska, Czesławów, Radycza, Janówek, Podczachy, Remki, Romanów, Anatolin.
zapraszam na szkolenie
16 stycznia 2019 r. godz. 10.00 –

Rolników z miejscowości Łuszczanówek, Słomków, Sejkowice, Robertów, Łuszczanów II, Czarnów, Kąty, Przylaski, Skrzeszewy, Raków, Rakowiec, Podatkówek.
23 stycznia 2019 r. godz. 10.00 –

22 stycznia 2019 r. godz. 10.00 –
„Technologia uprawy roślin strączkowych
z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt”
szkolenie dla wszystkich rolników

Zapraszam
Ewa Szafran – Szczepańska

GUS – Promocja badań ankietowych

WAW-OR.0652.2.2019                                                             Warszawa, 08.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

Promocja badań ankietowych

Serdecznie dziękujemy za pomoc w promocji statystycznych badań ankietowych w minionym roku. Kalendarium badań realizowanych w 2018 r. na swoich stronach internetowych zamieściło niemal 70% jednostek samorządu terytorialnego, do których się zwróciliśmy. Jesteśmy przekonani, że tak duże wsparcie z Państwa strony przyczyniło się do poszerzenia wiedzy o badaniach ankietowych wśród mieszkańców Państwa regionu, a także do zwiększenia rozpoznawalności Urzędu jako instytucji realizującej te badania. Okazana pomoc jest kluczowym elementem w budowaniu świadomości o badaniach prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego, a także pośrednio daje możliwość uczestnictwa w kształtowaniu procesów społecznych i gospodarczych zachodzących w kraju i regionie.

Podobnie jak w roku poprzednim, zwracamy się z prośbą o wsparcie akcji informacyjnej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Państwa instytucji (w zakładce Aktualności) Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku (załącznik 1).

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zachęcamy ponadto do skorzystania ze Statystycznego Vademecum Samorządowca, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat Państwa miasta, gminy, powiatu, dzielnicy, regionu i województwa. Baza dostępna jest pod adresem http://warszawa.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/.

Zapraszamy również na bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Szczegóły i aktualne terminy dostępne są na naszej stronie internetowej http://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/pracownicy-administracji-publicznej/

Bardzo dziękujemy za przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Zastępca Dyrektora
Agnieszka Ajdyn

Załącznik:

  1. Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku
    Sprawę prowadzi: Justyna Wrocławska tel. 22 464-20-85

Konkurs – „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

Recykling jest niezbędny!

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!
Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.