Przydatność wody do spożycia PDPS Czarnów

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z ujęcia indywidualnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej
w Czarnowie

Ocena dotyczy wody doprowadzanej do budynku PDPS w Czarnowie,
nie dotyczy wodociągu publicznego w Czarnowie

Uzasadnienie
Wyniki badania próbki wody pobranej w dniu 16.11.2018 r. z ujęcia indywidualnego PDPS w Czarnowie wykazały zgodnie ze sprawozdaniem z badania wody Nr LSW/600/1726/2018 z dnia 19.11.2018 r. że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2294), wobec czego Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził jak powyżej.

 

Komunikat – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

KOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego z ujęcia wody Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, gm. Pacyna zaopatrującego w wodę ok. 300 mieszkańców 4 miejscowości: Czarnów, Sejkowice, Kąty, Przylaski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 16.11.2018 r. wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 13.11.2018 r. stwierdził, że woda w ww. wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli.

W związku z powyższym należy przestrzegać następujących wskazówek:
1.Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych /spłukiwania toalet/.

Gmina Pacyna została zobowiązana do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom oraz podjęcia natychmiastowych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Kampania – ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ

Trwa kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa , stabilna i perspektywiczna praca.

Na terenie całego kraju żołnierze spotykają się z Polakami i zachęcają ich, by wstępowali do wojska.

Kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jest realizowana w formule tzw. „tygodni rekrutacyjnych”. Co miesiąc, w wyznaczonym tygodniu, w teren wyruszą mobilne zespoły rekrutacyjne, złożone z żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych i przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień lub Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.

Zespoły odwiedzają takie miejsca, jak centra handlowe, ośrodki sportu, rynki miejskie czy centra rozrywki. Nawiązując bezpośrednie kontakty, z klientami i przechodniami, żołnierze rozmawiają o służbie wojskowej, armii, miejscowej jednostce czy znajdującej się w okolicy szkole wojskowej. Opowiedzą o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju. Zainteresowanym wskażą, dokąd powinni się zwrócić, by uzyskać szczegółowe informacje, wręczą foldery i ulotki. Zachęcają, wspierają i doradzają, co zrobić, by nie przegapić ciekawej szansy, a zarazem podjąć odpowiedzialną i przemyślaną decyzję o swojej przyszłości.

Polska armia powinna być liczniejsza, dlatego głównym celem organizatorów kampanii jest zachęcenie młodych ludzi, by planując swoją przyszłość, wzięli pod uwagę możliwość bycia żołnierzem zawodowym. O potrzebach polskich sił zbrojnych mówi się wiele, warto jednak zwrócić też uwagę na korzyści, jakie niesie służba wojskowa: stałość i pewność zatrudnienia, możliwość zdobycia wysoko specjalistycznych kwalifikacji oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego i osobistego.

Kampania jest odpowiedzią na wzrost społecznego zainteresowania wojskiem i zdobywaniem kompetencji związanych z bezpieczeństwem. Jej celem jest zwiększenie stanu osobowego polskiej armii we wszystkich rodzajach sił zbrojnych (wojskach lądowych, specjalnych, lotnictwie, marynarce wojennej i obronie terytorialnej), w służbie zawodowej i w rezerwie oraz we wszystkich korpusach osobowych − szeregowych, podoficerów i oficerów.

W dniach 19.11-25.11.2018r. na terenie Powiatu Gostynińskiego zostanie przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna:

Gdzie ich spotkasz :

Termin funkcjonowania punktu

promocyjno – informacyjnego

Miejsce funkcjonowania punktu promocyjno – informacyjnego

/ nazwa obiektu i adres /

19.11. 2018 r.
godz. 14.00 – 19.00
Miejskie Centrum Kultury
Gostynin ul. 18 Stycznia 2
20.11. 2018 r.
godz. 14.00 – 19.00
Urząd Miasta Gostynina
Gostynin ul. Rynek 1 / Ratusz /
21.11. 2018 r.godz. 14.00 – 19.00 Urząd Gminy w Pacynie
ul. Wyzwolenia 7
22.11. 2018 r.
godz. 14.00 – 19.00
Miejsko – Gminny Ośrodek KulturySanniki ul. Wólczyńska 75
23.11. 2018 r.
godz. 14.00 – 19.00
Gminny Ośrodek Kultury
Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza 2
24.11. 2018 r.
godz. 10.00 – 18.00
Miejskie Centrum Kultury
Gostynin ul. 18 Stycznia 2
25.11. 2018 r.
godz. 10.00 – 18.00
Miejskie Centrum Kultury
Gostynin ul. 18 Stycznia 2

 

ARiMR publikuje wniosek o przyznanie pomocy.

ARiMR publikuje wniosek o przyznanie pomocy poszkodowanym w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

 Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc.

Formularz wniosku (PDF) – otwórz
Formularz wniosku (excel) – otwórz
Instrukcje wypełniania wniosku – otwórz
dodatkową tabele do wniosku – dla pomocy de minimis – otwórz

Pomoc nie będzie przysługiwać producentowi rolnemu, który taką pomoc już otrzymał.
Stawka pomocy wynosi:

 1. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem  w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły co najmniej 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych;
 2. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych,  na której szkody spowodowane wystąpieniem  w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły mniej niż 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni poniżej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – otwórz

Źródło: MRiRW

WSPARCIE INWESTYCJI CHRONIĄCYCH GOSPODARSTWA PRZED ASF

Poddziałanie 5.1 PROW 2014-2020
operacja typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

WSPARCIE INWESTYCJI CHRONIĄCYCH GOSPODARSTWA PRZED ASF

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na:

 1. wykonaniu ogrodzenia chlewni,
  • które otoczy chlewnię wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń, w tym miejsca, w których składuje się paszę, ściółkę oraz sprzęt do obsługi świń oraz zabezpieczy chlewnię przed przedostaniem się zwierząt, w tym przez podkopanie,
  • o długości nieprzekraczającej 1500 m,
  • o wysokości co najmniej 1,5 m,
  • na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem,
  • które będzie posiadać zamykane bramy wjazdowe i furtki;
 2. utworzeniu lub zmodernizowaniu niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w taki sposób, aby co najmniej:
  • miała wymiary dostosowane do szerokości i wysokości pojazdów, które przez nią przejeżdżają i do obwodu kół tych pojazdów,
  • zabezpieczyć przed przesiąkaniem środka dezynfekcyjnego do podłoża,
  • zapewnić zabezpieczenie środka dezynfekcyjnego przed działaniem czynników zewnętrznych, w tym przez zadaszenie;
  • wyposażeniu gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, w szczególności takie jak brama, kurtyna lub tunel;
  • wykonaniu inwestycji umożliwiającej utrzymanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

Wymóg:
średni stan świń za okres 12 m-cy poprzedzających rozpoczęcie naboru min. 50 szt.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.
Limit pomocy – maksymalnie 100 000 zł na beneficjenta.

Ogłoszenie przetargowe – Posterunek Policji w Pacynie

W dniu 02.11.2018 roku na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone ogłoszone zostało postępowanie przetargowe z art. 4 pkt 8 ustawy PZP na zadanie remontowe pn.: „ Posterunek Policji w Pacynie – remont wewnętrzny ” z terminem składania ofert do 09.11.2018 do godz. 13.00.

 

PUP Gostynin – szkolenia dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla 2 bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:
 • osoby do 25 r.ż – 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedsatwianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 28 II piętro lub ze strony internetowej: gostynin.praca.gov.pl

Wszelkich niezbędnych informacji i wskazówek udziela:
Agata Kamińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
pok. 28, tel.: 24 269 71 78

Spotkanie informacyjne dotyczące udziału w szkoleniach.

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pacynie.

Projekt obejmuje:
– poradnictwo psychologiczne,
– coaching
– poradnictwo prawne
– poradnictwo zawodowe,
– pośrednictwo pracy,
– kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych,
– szkolenie przygotowujące do nabycia Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych,
– staże zawodowe.

Wszystkie rodzaje wsparcia są bezpłatne. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania stypendium szkoleniowego oraz stażowego, oraz zwrotu kosztów dojazdu w razie zaistnienia takiej potrzeby.