Program „Dobry Start” – 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że  gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Uproszczona procedura.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki – 26 maja 2018 r.

W dniu 26 maja 2018 r. odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Matki, w którym uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach i Luszynie wraz z rodzicami. Podczas pikniku, w ramach działań profilaktycznych została zaprezentowana kampania „Postaw na Rodzinę”.

Gmina Pacyna wraz z Przedszkolem Samorządowym już po raz drugi organizuje działania profilaktyczne wspierające więzi rodzinne oraz propaguje  pielęgnowanie tradycji rodzinnych. W ramach kampanii została zorganizowana wystawa prac przedszkolaków pt. „Moja Rodzina” oraz rozpowszechniano ulotki i plakaty promujące wartości rodzinne.

Kampania „Postaw na rodzinę” to pozytywna profilaktyka z odwołaniem do najważniejszej wartości w życiu każdego z nas – rodziny. „Troszczymy się o siebie” to hasło tegorocznej edycji, której celem jest zwrócenie uwagi na okazywanie troski swoim dzieciom, budowanie zaufania w rodzinie oraz wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa. Kampania promuje umiejętności, które chronią dzieci przed uzależnieniami. Rodzina, która się zna to szczęśliwa rodzina, wychowa mądre i szczęśliwe dzieci.

Piknik został dofinansowany z budżetu gminy ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP – czerwiec 2018 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie oraz w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

Ruszają stypendia Marszałka dla zdolnej młodzieży z Mazowsza!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 22 czerwca 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019.

„Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu- Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”

Ważna informacja – Zmiany w sprzedaży alkoholu !!!

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży alkoholu, Urząd Gminy Pacyna informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących sprzedaży alkoholu bezpośrednio do Urzędu – drogą papierową lub elektroniczną. Opinie i wnioski w tej sprawie można składać do 29 maja 2018 r.

10 stycznia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie 9 marca. W związku z tym Rada Gminy Pacyna musi podjąć, w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nową uchwałę określającą maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Gminy Pacyna będzie mogła wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych między godz. 22.00 a 6.00.

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w  Urzędzie Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl, w terminie do 29 maja; do tego dnia potrwa też zbieranie opinii i uwag z sołectw; przedłożenie projektu uchwały radzie gminy planowane jest na koniec maja lub na początku czerwca.

Analizowane aktualnie rozwiązania zakładają:

Ustalenie na terenie Gminy Pacyna maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

 1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 20 zezwoleń,
 2. zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 20 zezwoleń,
 3. zawierających powyżej 18% alkoholu – 20 zezwoleń.

Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

 1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 10 zezwoleń,
 2. zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 10 zezwoleń,
 3. zawierających powyżej 18% alkoholu – 10 zezwoleń.

Określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy:

 1. punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od miejsc kultu religijnego, szkół, przedszkoli, placówek oświatowo – wychowawczych, zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej,

 2. pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wyjściowych obiektów wymienionych w pkt 1 do drzwi wyjściowych miejsc sprzedaży lub punktów podawania napojów alkoholowych; w przypadku gdy obiekty są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych,

 3. zasady, o których mowa powyżej, obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w których dokonuje się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu oraz powyżej 18% alkoholu.

Obecnie obowiązująca uchwała Nr XXX/184/2010 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 października 2010r. dotyczy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu (30 punktów) i poza miejscem (15 punktów) sprzedaży. Natomiast nowa uchwała ustala maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Zmiany w CEIDG od 30 kwietnia 2018r.

Od 30 kwietnia 2018 r. ważne zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG

Chcesz zarejestrować firmę jednoosobową? A może prowadzisz już taką działalność i planujesz zmiany np. zawieszenie albo wznowienie firmy? Od 30 kwietnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy Konstytucji Biznesu, które zmieniają m.in. zasady dotyczące wpisów do rejestru przedsiębiorców (CEIDG).

Zmiany dotyczą m.in.:

 • informacji, które trzeba podawać we wniosku o rejestrację firmy
 • terminów zgłaszania zmian do CEIDG
 • zasad zgłaszania pełnomocników
 • zgłoszeń do ubezpieczeń w ZUS za pośrednictwem CEIDG

Zmiany dotyczą również zasad zgłaszania zawieszenia/wznowienia firmy.

Uwaga! Nowe Prawo Przedsiębiorców wprowadza od 30 kwietnia 2018 roku możliwość bezterminowego zawieszenia firmy zarejestrowanej w CEIDG (pozostał minimalny termin zawieszenia 30 dni). Do tej pory zawieszenie było możliwe na okres maksymalnie 24 miesięcy. Przedsiębiorca, który nie wznowił działalności w tym terminie, był automatycznie wykreślony z CEIDG. Według nowych zasad, jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wznowienie, nie będzie wykreślony z CIEDG niezależnie od okresu zawieszenia.

 • Możliwość bezterminowego zawieszenia dotyczy tylko firm rejestrowanych w CEIDG
 • Spółki zarejestrowane w KRS mogą zawiesić działalność według starych zasad (od 30 dni do 24 miesięcy)

Pamiętaj! Jeśli masz zawieszoną działalność i nie złożyłeś jeszcze wniosku o wznowienie, to zawieszenie zostanie automatycznie zmienione na bezterminowe. Nie zostaniesz wykreślony automatycznie z CEIDG po upływie 24 miesięcy od zawieszenia!

Nowe przepisy dotyczą zarówno przedsiębiorców, którzy dopiero planują rozpoczęcie działalności, jak i tych, którzy prowadzą firmę.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/ulatwienia-dla-firm-od-2017/konstytucja-biznesu/zmiany-w-ceidg

Od 2 do 15 maja br. doradcy MODR pracują dłużej!

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie informuje, że doradcy MODR w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w całym województwie mazowieckim w okresie od 2 maja do 15 maja (koniec składania wniosków o płatności bezpośrednie) będą udzielali pomocy przy wypełnianiu wniosków od poniedziałku do piątku do godziny 19.00 oraz w soboty od 8.00 do 15.00.

Szczegółowe adresy wszystkich 37 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, w których oczekiwać na Państwa będą nasi doradcy znajdują się na stronie www.modr.mazowsze.pl

Akcja Edukacyjna Żniwa 2018

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOSTYNINIE
APELUJEMY !!!

W związku ze zbliżającymi się żniwami Straż Pożarna apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas prac polowych.

 1. Należy zadbać o sprawność techniczną maszyn i urządzeń pracujących podczas żniw. Maszyny pracujące po kilka godzin w upale i pod obciążeniem przegrzewają się i często
  dochodzi do pożaru.
 2. Podczas wykonywania prac polowych należy zabezpieczyć się w sprzęt gaśniczy.Dobrze jest, gdy oprócz popularnych gaśnic, dodatkowe zabezpieczenie stanowić będzie ciągnik z pługiem do oborywania miejsca ewentualnego pożaru oraz beczkowóz z wodą.
 3. Urządzenia wydechowe silników spalinowych (np. ciągnik, kombajn, itp.) należy  zabezpieczyć przed wylotem iskier. Maszyny z silnikami spalinowymi należy ustawiać na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej.
 4. Należy ze szczególną rozwagą  używać otwartego ognia. Nie należy palić tytoniu w pobliżu materiałów palnych.
 5. W czasie napraw maszyn, przy użyciu spawarek i palników, należy dodatkowo takie miejsce zabezpieczyć i dozorować.
 6. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest ZABRONIONE.

PRZYPOMINAMY
wypalanie pozostałości roślinnych jest zabronione!!!

APELUJEMY!!!

Jak ustawić prawidłowo stery, stogi i brogi ??
Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 1. Od budynków wykonanych z materiałów
  a) palnych – 30 m
  b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m
 2. Od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m
 3. Od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m
 4. Od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m
 5. Od lasów i terenów zalesionych – 100 m
 6. Między stertami, stogami i brogami – 30 m
  Wielkość

Wielkość sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami  roślinnymi nie może przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię pozbawioną materiałów palnych, o szerokości co najmniej 2 m, w odległości 3 m od ich obrysu.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby
przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną
– numer telefonu 998 lub 112

 

 

Komunikat – dot. działki ewidencyjny nr 179 w obrębie Luszyn

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 179 w obrębie Luszyn gm. Pacyna

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 703) informuję o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Zgodnie żart. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Luszyn, którymi są:

 • osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty .

Zgodnie z art. 8c ust. 5 i 6 ww. ustawy wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:

 1. określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
 2. imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej;
 3. nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej;
 4. wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku wskazuje się dowody, które świadczą:

 1. że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;
 2. o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Wnioski należy składać do Starosty Gostynińskiego na adres Starostwa Powiatowego w Gostyninie – ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

Termin składania wniosków upływ a 30 kwietnia 2019 r.

Informację wywiesza się na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Gostyninie oraz Urzędzie Gminy Pacyna, ponadto podaje się ją do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Luszyn. a także zamieszcza się ją na stronach internetowych Urzędu Gminy Pacyna i Starostwa Powiatowego oraz w prasie lokalnej.

 

Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP w II kwartale 2018 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie oraz w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.