UWAGA! ZMIANY W PROGRAMIE BIOASEKURACJI

Urząd Gminy Pacyna zgodnie  z otrzymanymi wytycznymi informuje o zmianie w programie bioasekuracji.
Celem programu jest zwiększenie ochrony przed ASF w gospodarstwach, w których są utrzymywane świnie oraz wsparcie finansowe producentów rolnych w przypadku czasowej rezygnacji z utrzymywania trzody chlewnej.
Poniżej zamieszczamy pełną treść komunikatu:

Więcej informacji można uzyskać na stronie wetgiw.gov.pl – zakładka ASF

Związku Gmin Regionu Płockiego – Ankieta

Urząd Gminy na prośbę Związku Gmin Regionu Płockiego zamieszcza pismo przewodnie wraz z ankietą do wypełnienia w sprawie rozpoczęcia prac prowadzących do optymalizacji przyszłych działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na wymianę kotłów na paliwa stałe i niesprawnych kotłów gazowych oraz inwestycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Pismo przewodnie
Ankieta

Harmonogram dyżurów w PNPP w III kwartale 2017r., (sierpień).

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-ad ministracyjnym.

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Zniszczenia spowodowane przez burze w dniu 10.08.2017

W skutek nawałnic i burz w dniu 10.08.2017 r., na terenie gminy doszło do wielu zniszczeń.
Uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze w miejscowościach: Kamionka, Podczachy, Remki, Luszyn.
Łącznie uszkodzeniu uległo 19 budynków.

Nie terenie gminy nieprzejezdne były drogi:
– Pacyna – Luszyn
– Podczachy – Luszyn
– Żychlin – Łuszyn
– Poczachy – Lwówek
– Pacyna – Podczachy

Połamanych i przewróconych przy drogach zostało 46 drzew.

W akcji usuwania szkód nawałnicy brały udział: OSP Pacyna, OSP Skrzeszewy, OSP Model, OSP Robertów, OSP Szczawin Kościelny, OSP Adamów, OSP Sanniki, OSP Brzezia, OSP Sierakówek, PSP Gostynin.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania omacnicy prosowianki na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Lot motyli i składanie jaj trwa od połowy czerwca do końca sierpnia.
Do określenia masowego lotu motyli omacnicy prosowianki stosuje się pułapki odławiające, które rozmieszcza się na plantacji w połowie czerwca. Składaniu jaj sprzyja sucha i ciepła pogoda. Larwy wylęgają się po około 7-15 dniach. Objawy żerowania najlepiej widoczne są pod koniec sierpnia (otwory o średnicy 3-4 mm z widocznymi trocinami). W Polsce omacnica prosowianka daje 2 pokolenia.
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w fazie wyrzucania wiech (przed pyleniem)
W rejonach corocznego, licznego występowania tego szkodnika, stwierdzenie pierwszego motyla i/lub pierwszych złóż jaj jest sygnałem do wykonania w ciągu 7-10 dni pierwszego zabiegu zwalczającego, zaś w rejonach mniejszej liczebności szkodnika, stwierdzenie 5 larw na 10 roślinach lub 6-8 złóż jaj na 100 roślin. Stwierdzenie 15% roślin kukurydzy uprawianej na ziarno, lub uszkodzonych 30-40% roślin kukurydzy uprawianej na kiszonkę w roku poprzednim stanowi również próg zagrożenia, który powinno się uwzględniać przy planowaniu walki ze szkodnikiem w roku bieżącym.
Ograniczyć występowanie szkodnika można także pośrednio poprzez:
•    rozdrobnienie i głębokie przyoranie resztek pożniwnych,
•    niszczenie i usuwanie z plantacji chwastów o grubych łodygach
•    prawidłowy płodozmian
•    zrównoważone nawożenia azotem

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu,
  w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 • Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin
  i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.UWAGA:
  Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
  Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
  http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Niebezpieczny pożar w miejscowości Luszyn.

4-go sierpnia w godzinach popołudniowych w miejscowości Luszyn doszło do bardzo dużego pożaru zboża na pniu. Dodatkowym zagrożeniem okazał się silny wiatr, za sprawą którego pożarem dotknięty został również pobliski las. W akcji udział brało ponad trzydzieści zastępów straży pożarnej z powiatu płockiego, łowickiego, gostynińskiego i kutnowskiego.
Sytuacja była na tyle poważna, iż do pomocy w gaszeniu skierowano samolot gaśniczy.

Komunikat ZGRP w sprawie „SKUPO-PSZOKU”

Związek Gmin Regionu Płockiego zachęca mieszkańców Gmin Bielsk, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Miasta i Gminy Drobin, Miasta i Gminy Gąbin, Gminy Gostynin, Gminy Łąck, Gminy Pacyna, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Staroźreby, Gminy Szczawin Kościelny, Gminy i Miasta Wyszogród do oddawania segregowanych odpadów komunalnych do „SKUPO-PSZOKU” mieszczącego się w Gąbinie przy ul. Strażackiej 6.
W ramach kampanii promującej selektywne zbieranie odpadów komunalnych, mieszkańcy  z terenu ww. gmin otrzymają sadzonkę rośliny ozdobnej za dostarczenie segregowanych odpadów komunalnych do „SKUPO-PSZOKu” m.in.: szkła i plastiku opakowaniowego, plastikowych nakrętek, zużytych baterii i elektrośmieci. Regulamin „SKUPO-PSZOKu” znajduje się na stronie www.odpady.zgrp.pl.
Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza do odwiedzenia Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego w najbliższym terminie:

 • Gmina Pacyna – Odpust Parafialny – 13.08.2017 r.

Odwiedzając Mobilne Stoisko można uzyskać informacje dotyczące gospodarki odpadami w punkcie obsługi mieszkańca, wymienić zużyte baterie, plastikowe nakrętki, elektrośmieci oraz książki na sadzonki roślin ozdobnych.

Podczas każdej z imprez nagrodzeni zostaną laureaci konkursu pn. „Pokaż jak segregujesz”. Nagrodami w konkursie jest rower turystyczny oraz tablet multimedialny. Konkurs zorganizowany został dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie 13 gmin, którzy objęci są przez Związek Gmin Regionu Płockiego systemem gospodarowania odpadami. Konkurs pn. „Pokaż jak segregujesz” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informacje o możliwości wzięcia udziału w konkursie znajdziecie Państwo na stronie www.zgrp.pl