KOMUNIKAT WS. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pacyna

         Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że:

  • dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, na dzień: 10 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło);
  • dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (wielorodzinnej), na dzień: 09 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania;
  • dla nieruchomości niezamieszkałych, dla których zadeklarowano odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania z częstotliwością większą niż 1 raz w miesiącu, na dzień 09 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru ww. frakcji odpadów komunalnych;
  • dla nieruchomości niezamieszkałych, na dzień: 10 stycznia
    2019 r.
    wyznaczony został termin odbioru odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło);

Informujemy również, że na stronie internetowej: www.odpady.zgrp.pl, zostały zamieszczone obowiązujące na rok 2019 harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu gm. Pacyna.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

ARiMR szkolenie z obsługi portalu IRZplus

Gostynińskie Biuro Powiatowe ARiMR 09-500 Gostynin, ul. Dybanka 4

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

dotyczące składania przez internet zgłoszeń dotyczących zwierząt za pomocą aplikacji Portal IRZplus

DATA: 17 stycznia 2019 (czwartek)
GODZINA: 10:00
MIEJSCE: Urząd Gminy w Pacynie          

Zgłoszenie polowania – Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Płocku

 

W związku z realnym zagrożeniem dalszego rozprzestrzeniania się choroby ASF i uzgodnieniami w Ministerstwie Środowiska w dniu 04.12.2018. wprowadzono działania specjalne zmierzające  do dalszej redukcji dzików podczas polowań zbiorowych-polowania zbiorowe wielkoobszarowe (z naganką i psami). W związku z powyższym zgłaszamy dodatkowe polowanie w dniu 12 stycznia 2019 roku na obszarze obwodu 378 w godz. 8.00-15.00.

WDRAŻANIE INICJATYWY LEADER 2016-2018

WDRAŻANIE INICJATYWY LEADER 2016-2018

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zakończyła realizację I etapu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
W wyniku 22 przeprowadzonych naborów Rada LGD do dofinansowania w ramach dostępnych środków wybrała 96 wniosków. Szczególnie dużym zainteresowaniem dotacjami wykazali się nasi przedsiębiorcy, którzy prawie w całości wykorzystali budżet przeznaczony na lata 2016-2018. Szczęśliwi beneficjenci pomocy już zrealizowali lub aktualnie realizują projekty rozwojowe, infrastrukturalne, budujące kapitał społeczny i tworzące nowe miejsca pracy za kwotę niemal 4 mln zł. Na weryfikację złożonych wniosków o przyznanie pomocy czekają jeszcze operacje na ponad 1,5 mln zł. Gratulujemy wszystkim, którzy przeszli pozytywnie weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i podpisali umowy o przyznaniu pomocy.

W I poł 2019 roku LGD ogłosi nabory na wnioski o powierzenie grantów w ramach 15 projektów grantowych oraz 6 konkursów na operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej, utworzenia inkubatora przetwórstwa spożywczego oraz tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Planowany łączny limit dostępnych środków wyniesie 3,4 mln zł. Podczas długich zimowych wieczorów zachęcamy do zastanowienia się nad potrzebami ważnymi dla lokalnych społeczności. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD i życzymy skutecznego aplikowania o środki w 2019 roku.

Wdrażanie inicjatywy Leader obejmuje następujące miasta i gminy: Brudzeń Duży, Gąbin, Gostynin (miasto
i gmina), Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Sanniki, Słubice, Szczawin Kościelny.
Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM  www.aktywnirazem.pl,
tel. 24 276 61 33

Portal IRZplus – Zgłoś zwierzęta przez internet!

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych, spisów rocznych trzody oraz sprawdzania ilości zwierząt zarejestrowanych w siedzibie stada.

OGŁOSZENIE dla zainteresowanych uprawą maku lub konopi

Pacyna, 26  listopada 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Urząd  Gminy  w  Pacynie  informuje,  że  osoby  zainteresowane  uprawą  maku  lub  konopi włóknistych w  2019 r.  proszone  są  o  zgłoszenie  tych  zamierzeń  najpóźniej  do  7   grudnia   2018r.  (pokój  nr  8).

W zgłoszeniu należy podać:
– odmianę maku lub konopi włóknistych,
– imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
– wielkość powierzchni planowanej pod uprawę,
– numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki  (makówki),
  • oświadczenie,  że  wnioskodawca  nie  był  karany za przestępstwa, o których  mowa  w  art.   63  i 64   oraz wykroczenia,   o  których  mowa  w  art. 65   ustawy z  dnia  29 lipca  2005 r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii (Dz. U. z 2018r., poz. 1030, 1490, 1669).

Zgodnie z art. 47 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zezwolenie na uprawę  maku lub konopi włóknistych wydaje wójt właściwy ze względu na miejsce  położenia  uprawy.

KOMUNIKAT Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

KOMUNIKAT Nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego z ujęcia wody Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, zaopatrującego w wodę ok. 300 osób, mieszkańców 4 miejscowości: Czarnów, Kąty, Sejkowice, Przylaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się z przedstawionymi w dniu 23.11.2018 r. przez Gminę Pacyna wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 20.11.2018 roku stwierdza, że woda z wodociągu publicznego Czarnów zaopatrującego ww. miejscowości w badanym zakresie spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).