Informacja dot. budowy gazociągu.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że termin rozpoczęcia prac budowlanych dla gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap II Leśniewice – Rawa Mazowiecka planowany jest na pierwszy kwartał 2022 r.
Po podpisaniu umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB) Inwestor będzie organizował kolejne spotkania informacyjne, podczas których zostanie szczegółowo omówiony przebieg prac budowlanych. Ogłoszenia o spotkaniach zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu oraz urzędów miast i gmin (za zgodą urzędów).

Na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku GAZ-SYSTEM planuje przystąpić do protokolarnego przejęcia nieruchomości na czas budowy gazociągu oraz do realizacji prac przygotowawczych związanych z badaniami archeologicznymi i wycinką drzew. O terminie protokolarnego przejęcia nieruchomości, właściciele bądź użytkownicy wieczyści zostaną poinformowani drogą pisemną z min. 14-dniowym wyprzedzeniem.
Z uwagi na fakt, iż wszelka korespondencja związana z przedmiotową inwestycją (m.in. zawiadomienia urzędowe, zawiadomienia o terminie protokolarnego przejęcia nieruchomości), będą wysyłane na dane adresowe wskazane w katastrze nieruchomości właściwego Starostwa Powiatowego, prosimy aby właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości zadbali o jak najszybszą aktualizację tych danych.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl
Więcej informacji o projekcie: www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-systemprzesylowy/

Załączniki:
Komunikat_termin budowy gazociągu GW E2

Wykaz miejscowości GW E2 Leśniewice – Rawa Mazowiecka