Obwieszczenie – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583

Pacyna, dnia 15.03.2021r.

IOŚZP.6730.1.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 10 § 1, art.61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.256 z późniejszymi  zmianami)

Z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony  w dniu 21.01.2021r. przez  Biuro ARKAS – PROJEKT Sp. zoo. Sp. k. 10-450 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 70A, w sprawie wydania opinii  do przekazanego planu zagospodarowania  terenu dla inwestycji pn.

„rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na terenie Gminy Pacyna (relacji Pacyna – Żychlin)”, której inwestorem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Warszawie, zlokalizowanej we wsi Model, Podatkówek, Skrzeszewy i Rakowiec, gm. Pacyna, na działce o numerze ewid. według załączonych map  geodezyjnych,  obręb ewidencyjny 0007 Model, 0009 Podatkówek,  0020 Skrzeszewy, 0014 Rakowiec, jednostka ewidencyjna 140403_2 Pacyna.

 

 W związku z powyższym informuję mieszkańców  wsi Model, Podatkówek, Skrzeszewy, Rakowiec  i właścicieli działek przyległych do drogi wojewódzkiej nr 583 na terenie wsi Model, Podatkówek, Skrzeszewy, Rakowiec – o możliwości zapoznania się z otrzymaną dokumentacją w Urzędzie Gminy w Pacynie w dniach od 15 marca 2021r. do 22 marca 2021r.  godz. 9.00 – 12.00  (sala posiedzeń).

 

Właściciele działek mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać  wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Załączniki:

Obwieszczenie – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 – MS WORD

Obwieszczenie – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583