Podstawowe wymogi bioasekuracii

Mając na uwadze obecną sytuację epizootyczną związaną z wysoce zjadliwą grypą ptaków – ocenianą jak sytuacja wysokiego ryzyka, a przede wszystkim stwierdzane ogniska tej choroby u drobiu na terenie Polski, w szczególności w gospodarstwach komercyjnych, ale także i przydomowych oraz przypadki u ptaków dzikich, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przekazuje procedury postępowania w gospodarstwie utrzymującym drób

Podstawowe wymogi bioasekuracji:

 • Specjalna odzież i obuwie ochronne przeznaczone tylko do wykonywania prac (karmienie, pojenie, czyszczenie itp.) z drobiem;
 • Posiadanie mat dezynfekcyjnych, w liczbie, która zapewnia zabezpieczenie wszystkich wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą;
 • Posiadanie takiej ilości środków dezynfekcyjnych, żeby wystarczyły do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji;
 • Budynki, w których utrzymywany jest drób, powinny być zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych, w tym dzikich ptaków i utrzymywane w czystości;
 • W gospodarstwie należy wydzielić miejsca do składowania środków dezynfekcyjnych (miejsce te musi być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych), obornika, produktów leczniczych weterynaryjnych;
 • Umieszczenie przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, tablic z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”;
  Zakaz
 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; zakaz ten nie dotyczy osób utrzymujących ptaki, które nie mieszczą się ww. definicji drobiu.
  Nakaz
 • utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
 • zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami oraz karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.
 • stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. Zarówno przegląd stad drobiu, jak i prowadzenie dokumentacji musi być prowadzone codziennie, a więc na bieżąco musi być to udokumentowane.

Objawy:

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

 • znaczna liczba nagłych padnięć,
 • depresja,
 • gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj,
 • miękkie skorupy jaj,
 • objawy nerwowe,
 • zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,
 • silne łzawienie,
 • obrzęk zatok podoczodołowych,
 • kichanie,
 • duszność,
 • biegunka

 

Zasady bioasekuracji – plik PDF

Wystąpienie któregoś z powyższych objawów powinno być zgłoszone do powiatowego inspektoratu weterynarii.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Piękna 6, 09-402 Płock tel. 24 262 77 92 e-mail: piwplock@gmail.com