Dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci byłych pracowników PGR

 

Gmina Pacyna zamierza pozyskać środki (grant) na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (PPGR).

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:

  • zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało PPGR;
  • są członkiem rodziny – krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie (opiekunowie prawni), którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR;
  • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) zakupionego ze środków publicznych, a także  środków organizacji pozarządowych i zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Pacnie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, na załączonych wzorach wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w terminie do 29 października 2021 roku.

Więcej informacji dotyczących projektu wraz z dokumentacją projektową znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki: