NABORY WNIOSKÓW W LGD AKTYWNI RAZEM

Termin składania wniosków: od dnia 18 listopada do dnia 17 grudnia 2021 r. do godziny 1500

NABORY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW:
Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni Razem
1) Realizacja projektów międzypokoleniowych
limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 12 500,00 EUR., tj. 50 000 zł. (konkurs nr 1/2021/G),
Kwota grantu: 1 250,00 EUR, tj. 5 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami
2) Promocja młodzieży i grupy 50+ w środowisku pracodawców limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 12 500,00 EUR., tj. 50 000 zł.
(konkurs nr 2/2021/G) Kwota grantu: 1 250,00 EUR, tj. 5 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas!
3) Realizacja materiałów i kampanii promujących całościowo ofertę turystyczną
obszaru, opracowywanie nowych produktów turystycznych obszaru limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 17 500,00 EUR., tj. 70 000 zł. (konkurs nr 3/2021/G)
Kwota grantu: od 1 250,00 EUR do 2 500,00 EUR, tj. 5 000,00 zł do 10 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

UWAGA: Lokalna Grupa Działania do listy wybranych wniosków przyjmuje limit w walucie PLN, przeliczając
wskazany w ogłoszeniu naboru limit środków w walucie EUR po kursie stałym 4,0 PLN/EUR, który zostanie
przeliczony po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny
(EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania
obliczeń).

Wnioski i formularze, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla
LGD AKTYWNI RAZEM (LSR), szczegółowe ogłoszenia na naborach wraz z przykładami działań
i zapotrzebowaniem zgłaszanym podczas spotkań i warsztatów w procesie konsultacji LSR dostępne są na
stronie internetowej LGD AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl oraz w biurach Stowarzyszenia w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15 i w Łącku, ul. Brzozowa 1, tel.: 24 276 61 33, aktywni.razem@wp.pl.
Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji
niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie spotkań
doradczych. W celu zminimalizowania ryzyka odrzucenia wniosku ze względów formalnych zapraszamy do
kontaktu i ścisłej współpracy z LGD.