Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – obowiązek złożenia deklaracji.

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – od 1 lipca 2021 każdy właściciel, zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Właściciele lub zarządcy dla istniejących budynków składają deklaracje do 30 czerwca 2022 r. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel, zarządca budynku lub lokalu powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana, złożyć nową deklarację.

Deklaracje można składać przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/. Sposobem uwierzytelnienia jest Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

Deklarację w formie papierowej można przesłać listownie lub złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zagrożone jest karą grzywny.

Szczegółowe informacje na temat CEEB dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.