Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na III Krajowe Dni Pola 2022

Jedno z największych wydarzeń sektora rolniczego w kraju – w tym roku pod hasłem #rolnictwoprzyszłości, podsumuje dotychcza­sowe osiągnięcia polskiego rolnictwa oraz zapre­zentuje dobre praktyki, rozwiązania i metody go­spodarowania do zastosowania w nowoczesnych gospodarstwach rolnych: ciągniki, maszyny, urządzenia oraz środki do produkcji rolniczej.

Organizatorem III Krajowych Dni Pola w dniach 11 do 13 czerwca 2022 r„ w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11, jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Na Polu Doświadczalnym należącym od prawie 99 lat do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Od­dział Poświętne w Płońsku, nasi Goście zobaczą roz­wiązania wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. bioróżnorodność gatunkową i odmiano­wą, technologię ochrony roślin w oparciu o prowadzo­ny monitoring występowania agrofagów. Zaprezen­tujemy wyniki doświadczeń polowych, nowe techniki i technologie uprawy oraz odmiany roślin.

W ramach zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zaprosimy Państwa na spotkania do namiotów tematycznych z naukowcami Instytutów Naukowo-Badawczych i uczelni wyższych, artystami ludowymi, wytwórcami, członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich, właścicielami gospodarstw agro­turystycznych, zagród edukacyjnych czy doradcami wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Zaprezentujemy przykłady dziedzictwa kulturowe­go i kulinarnego wsi mazowieckiej czy dokonania rolnictwa ekologicznego na Mazowszu.

#rolnictwoprzyszłości…
… jakie będzie? czy zagwarantuje Polsce i Euro­pie wystarczające zasoby żywności? czego potrze­ba, by młodzi kontynuowali niejednokrotnie wie­lopokoleniową tradycję gospodarowania? Wpisując się w zamierzenia Wspólnej Polityki Rolnej, między innymi większego ukierunkowania na ba­dania naukowe, technologię i cyfryzację czy promo­wania udziału młodych ludzi w gospodarowaniu na wsi, zaprosiliśmy na III Krajowe Dni Pola uczniów klas rolniczych oraz studentów kierunków rolniczych. Pragnąc odpowiedzi na powyższe pytania oraz dążąc do wsparcia młodego pokolenia rolników, wspólnie spróbujemy stworzyć taki agromodel gospodarstwa, który w przyszłości pozwoli na sprawne, bezpieczne, dochodowe i stabilne finansowo, funkcjonowanie sektora rolnego w Polsce. Zapraszamy wystawców, rolników, producentów, mieszkańców obszarów wiej­skich i wszystkich zainteresowanych do Płońska na wystawy, kiermasze, prezentacje, pokazy i degustacje!

Załącznik

– Zaproszenie na III Krajowe Dni Pola 2022