Z A P R O S Z E N I E

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM
SERDECZNIE ZAPRASZA
przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych,
grup nieformalnych, przedsiębiorców, władzy publicznej
oraz zainteresowanych mieszkańców GMINY PACYNA
NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE
W celu opracowania jak najlepszej diagnozy obszaru LGD AKTYWNI RAZEM
poprzez analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru
Spotkanie odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00
w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacynie, ul. Parkowa 3A, 09-541 Pacyna
Program spotkania:
 Przedstawienie działalności LGD AKTYWNI RAZEM;
 „Dobre Praktyki”, czyli projekty zrealizowane na obszarze LGD AKTYWNI RAZEM.
 Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju.
 Rola mieszkańców w tworzeniu LSR.
 Prezentacja założeń PROW 2023-2027.
 Możliwość pozyskania środków za pośrednictwem LGD. Informacje o planowanym
wsparciu dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader.
 Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT).
 Działania animacyjne LSR.
 Propozycje mieszkańców dotyczące przyszłych projektów.
 Wolne głosy mieszkańców.
Przewidywany czas spotkania: 2 godz.
W celu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 2 dni
przed rozpoczęciem spotkania pod nr tel. 24 276 61 33, e-mail aktywni.razem@wp.pl
Prezes LGD AKTYWNI RAZEM
Agnieszka Żukowska