INFORMACJA DODATEK WĘGLOWY

20Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
  2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

WAŻNE!

Jeżeli jesteś wnioskodawcą, którego ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, czyli np. przez kotłownię zasilaną węglem kamiennym, znajdującą się w innym budynku, musisz załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku, zgodnie ze zgłoszeniem do centralnej ewidencji emisyjności budynku. 

Główny punkt przyjęć wniosków:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie – sala posiedzeń
w Urzędzie Gminy w Pacynie (parter),

w następujące dni tygodnia:  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach od 8.00 – 13.00.

Załączniki:

USTAWA
z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

USTAWA
z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o dodatku węglowym 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA