Akty prawa miejscowego – 2020 r.

.

 1. Uchwała nr 61/XI/2019
  Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2019r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna

 2. Uchwała nr 62/XI/2019
  Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2019r.
  w sprawie projektu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na
  terenie Gminy Pacyna

 3. Uchwała nr 63/XI/2019
  Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2019r.
  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna

 4. Uchwała nr 64/XI/2019
  Rady Gminy Pacyna  z dnia 29 listopada 2019r.
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 5. Uchwała nr 68/XII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 6. Uchwała nr 69/XII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pacyna

 7. Uchwała nr 70/XII/2019 Rady Gminy Pacyna z  dnia 13 grudnia  2019r. zmieniająca uchwałę nr 64/XI/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub  innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej