Projekt Zdalna Szkoła

Gmina Pacyna realizuje projekt:

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Kwota przyznanego grantu44 996,25 zł
Czas realizacji projektu: od 20 kwietnia 2020 r do 20 października 2020 r.

W ramach uzyskano dofinansowanie udało się zakupić dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie 18 laptopów ASUS
A512 DA, wraz z oprogramowaniem antywirusowym oraz  pakietem MS Office 2019 EDU.
Laptopy na czas nauki zdalnej zostały użyczone osobom najbardziej potrzebującym – zgłaszających problem z nauką zdalną związany z brakiem odpowiedniego sprzętu.

Opis projektu: Projekt jest realizowane we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, i umożliwia każdej gminie w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Jest on odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

NABORY WNIOSKÓW W LGD AKTYWNI RAZEM

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

NABORY WNIOSKÓW W  LGD AKTYWNI RAZEM

Termin: 15 czerwca – 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego:

Przedsięwzięcie 3.1.1 Jest tylko jedna Ziemia

 • Konkursy, szkolenia, wizyty studyjne, wydarzenia w zakresie edukacji mieszkańców i podmiotów w tematyce ekologii i ochrony klimatu, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 150 000,00 zł., kwota grantu: 5 000,00 zł (konkurs nr 1/2020/G)

Nabór wniosków na operacje:
Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję

 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 388 761,47 zł., kwota pomocy: do 129 587,00 (konkurs 1/2020)

Wnioski i formularze, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR), szczegółowe ogłoszenia na naborach wraz z przykładami działań i zapotrzebowaniem zgłaszanym podczas spotkań i warsztatów w procesie konsultacji LSR dostępne są na stronie internetowej LGD AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl oraz w biurach Stowarzyszenia w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15 i w Łącku, ul. Brzozowa 1, tel.: 24 276 61 33, aktywni.razem@wp.pl.

Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Zapraszamy do kontaktu i ścisłej współpracy z LGD w trakcie planowania i przygotowywania wniosków.

Obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie.

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje. – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.

Poszukiwany właściciel psa.

W dniu 24.05.2020 r. w miejscowości Kąty w gminie Pacyna została znaleziona młoda suczka (zdjęcie w załączeniu). Istnieje podejrzenie, że suczka ma właściciela. Obecnie znajduje się w domu tymczasowym fundacji Animal Ghost w Gostyninie. Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu właściciela proszone są o kontakt pod nr tel. 605974653.

APEL WÓJTA GMINY PACYNA

 

 

A P E L
WÓJTA GMINY PACYNA
W SPRAWIE PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi przypadkami nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców Gminy Pacyna, apeluję o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonego przez ustawodawcę obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Z przeprowadzanych kontroli wynika, że w zdecydowanej większości przypadków odpady, które powinny zostać zgromadzone i oddane w terminie zbiórki odpadów segregowanych, trafiają do pojemników na pozostałości z sortowania. Zdarza się też niestety, że w pojemnikach znajdowały się również odpady remontowo-budowlane, czy z działalności rolniczej.

 

Informuję również, że w dalszym ciągu będą przeprowadzane szczegółowe kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.
Prawidłowe segregowanie odpadów jest również konieczne ze względu na obowiązek osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła na poziomie 50%. Za nieosiągnięcie wyznaczonych poziomów gminie grożą wysokie kary pieniężne.

Pamiętajmy też, że nieprzestrzeganie zasad segregacji, zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami, co w konsekwencji może przełożyć się na podwyżkę stawki opłaty jeszcze w tym roku.  Wszyscy wiemy jakie kontrowersje i emocje budzi wysokość opłat. Zatem jaka będzie ich wysokość zależy wyłącznie od samych mieszkańców!

W przypadku braku proekologicznej postawy naszych mieszkańców oraz bezskuteczności podejmowanych działań edukacyjnych przez Urząd, będziemy zmuszeni do zastosowania tzw. opłat sankcyjnych (podwójna wysokość stawki opłaty).
           
Apeluję zatem o dokładną i prawidłową segregację odpadów komunalnych. Wszelkie informacje dotyczące zasad prawidłowej segregacji znajdziecie Państwo w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych na 2020 r., a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pacynie w zakładce „Odpady komunalne”.

Wraz z działaniami edukacyjnymi będziemy również weryfikować deklaracje i ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Liczę, że powyższy apel zostanie odebrany przez Państwa ze zrozumieniem i zaczniemy się do niego stosować – dla dobra wszystkich mieszkańców.

 

(-) Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak

P R Z Y P O M N I E N I E o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

P R Z Y P O M N I E N I E
o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Pacyna przypomina o terminowym obowiązku uiszczania zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Płatności należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy, który otrzymał każdy właściciel nieruchomości po złożeniu deklaracji, wraz z zawiadomieniem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy dokonywania opłat: do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, w przypadku nieruchomości zamieszkałych i części zamieszkałej nieruchomości mieszanych (np. za miesiąc maj termin płatności upływa 15 czerwca) oraz z góry – do 15 marca za rok kalendarzowy, w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych.
Opłaty należy wpłacać w placówkach, pocztowych lub innych oraz za pośrednictwem bankowych usług elektronicznych. W tytule wpłaty dla Urzędu Gminy w Pacynie za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać za jaki okres (miesiąc, miesiące) dokonywana jest zapłata oraz dane właściciela.

Przypominamy, że wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Pacyna zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji.

Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. Dodatkowo zobowiązany będzie obciążony kosztami upomnienia, gdy będzie ono doręczone. Koszt upomnienia wynosi 11,60 zł. W przypadku dalszego uchylania się od wnoszenia opłat – będą prowadzone działania windykacyjne, co narazi zobowiązanego na niepotrzebne dodatkowe koszty; może to również spowodować m.in. blokadę konta bankowego.  

Portal IRZplus – zgłaszanie zdarzeń przez Internet

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy bydła, owiec, kóz oraz świń          w celu szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Portal IRZplus jest dostępny pod adresem:

https://irz.arimr.gov.pl/ – zakładka IRZ

Portal IRZplus umożliwia:

 • Składanie zgłoszeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
 • Przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • Wgląd do danych swojej siedziby stada,
 • Przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • Składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • Zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • Sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji,
 • Składanie spisów rocznych świń,
 • Możliwośc wydrukowania informacji dotyczących stanu zwierząt ze swojej siedziby stada.

Więcej informacji uzyskasz:

 • na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl  zakładka IRZ
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR
 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
 • wysyłając wiadomość:

na adres: info@arimr.gov.pl ,
gdy masz pytanie o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus.

Problemy dotyczące błędów działania Portalu IRZplus zgłosisz:

 • wysyłając wiadomość na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl,
 • dokładnie opisując problem i dołączając zrzut z ekranu swego komputera szybciej uzyskasz pomoc.

„Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r.

Modernizacja w obszarze D to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się wspólnie kilku rolników. W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania poniesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%. Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna kwota dofinansowania to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.

W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach:
80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można je złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Do 20 maja o wsparcie na „Modernizację w obszarze D” wnioskowało 554 rolników, a dla poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wpłynęło blisko 1000 wniosków.

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń.

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.
W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.
16 maja weszły w życie przepisy przywracające bieg terminów, a co za tym idzie, zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zostaje przywrócony. Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian, chcą ubiegać się o te same płatności i w roku minionym wnioskowali wyłącznie o:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności, zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

Otrzymanie dotacji w ramach programu „Zdalna Szkoła”

Gmina Pacyna wzięła udział w programie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. W ramach projektu uzyskano dofinansowanie w kwocie 45 000 zł brutto.

Dzięki niemu oraz wkładowi własnemu Gminy udało się zakupić 18 laptopów ASUS A512 DA, wraz z oprogramowaniem antywirusowym oraz  pakietem MS Office 2019 EDU. Zakupiony sprzęt został przekazany Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie. Laptopy zostały użyczone na czas nauki zdalnej osobom najbardziej potrzebującym – zgłaszających problem z nauką zdalną związany z brakiem odpowiedniego sprzętu.