eUrząd – ePUAP i portal wrotamazowsza.pl

 

Zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej.
Urząd Gminy Pacyna realizując ustawowy obowiązek umożliwia swoim interesantom wnoszenie spraw poprzez swoją Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, założoną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePuap. Szczegółowe instrukcje i informacje jak korzystać z portalu są dostępne na stronie  obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

Urząd Gminy w Pacynie jest partnerem Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA), wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e-usług”. W ramach projektu w dniu 5 listopada 2014 r. została upubliczniona w Internecie nowa odsłona portalu www.wrotamazowsza.pl. zawierającego portal Systemu e-Urząd, za pomocą którego zapewniona jest dwustronna elektroniczna komunikacja pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami a urzędami naszego Regionu. W aktualnym momencie Urząd Gminy w Pacynie umożliwia załatwienie 3 spraw w formie elektronicznej za pomocą portalu wrotamazowsza.pl, w najbliższym czasie planowanie jest udostępnienie kolejnych. Szczegółowe instrukcje i informacje jak korzystać z portalu są dostępne na stronie w/w portalu.