Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PACYNIE
09-541 PACYNA
ul. Wyzwolenia 7
tel.: 24 285 80 60
e-mail: gops@pacyna.mazowsze.pl
ePUAP:/PacynaGOPS/skrzynka

 Kierownik: Aleksandra Urbańska

Pracownicy Socjalni: Marzena Krysztofik, Anna Gątarek, Wioletta Ciszek, tel.: 24 285 80 60, 519197068

Dział świadczeń (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,  podejmowanie działań dotyczących wspierania kobiet w ciąży i ich rodzin): Natalia Marciniak, tel.: 24 285 80 60,  519197068

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego: Anna Gatarek, tel. 24 285 80 60, 519197068
Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego: Marzena Krysztofik, tel. 24 285 80 60, 519197068
Asystent rodziny: Wioleta Kucharska, tel.: 24 285 80 60
Godziny pracy GOPS: od poniedziałku do piątku ( 7:30 do 15:30 ), dział świadczeń ( 8:30 do 14:30 )
 
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:
– analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
– przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
– pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
– pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom
w wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach swej działalności Ośrodek realizuje inne zadania wynikające z upoważnień lub przepisów prawa, np.:

– przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
– przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych
– przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych
– podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów
– podejmowanie działań dotyczących wspierania kobiet w ciąży i ich rodzin
– zapewnia obsługę techniczno-organizacyjną dla Zespołu Interdyscyplinarnego
– podejmuje działania dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ochrona danych w GOPS:

– Inspektor ochrony danych
– Zasady przetwarzania danych
– Klauzula ogólna.

Deklaracja dostępności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie nie posiada własnej strony internetowej.

Dostępność architektoniczna:

Do budynku GOPS prowadzi jedno wejście. Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową: posiada podjazd wyposażony w poręcz dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Ośrodka jest lokalem, który mieści się na parterze w budynku Urzędu Gminy Pacyna. Korytarz oraz pomieszczenia biurowe są ogólnie dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada  toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem z korzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.