Zagospodarowanie przestrzenne

Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zachęcamy do skorzystania z portalu mapowego SDI znajdującym się pod adresem: mapy.pacyna.wrotamazowsza.pl.

Za pośrednictwem portalu publikowane są.:

 • Ewidencja gruntów i budynków.
 • Granice gminy.
 • Dane Bazy Danych Obiektów Topograficznych.
 • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.
 • Mapy topograficzne.
 • Dane Mazowieckiego. Systemu Informacji Przestrzennej.
 • Tereny inwestycyjne, pochodzące z bazy danych Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) prowadzonych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.
 • Ortofotomapy.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pacyna.

Dostęp do portalu możliwy jest również poprzez zakładkę „Plan Gminy Pacyna” znajdującej się na stronie głównej strony www.pacyna.mazowsze.pl.

Zagospodarowanie przestrzenne:

SKAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PACYNA W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI:

I CZĘŚĆ SKANU (26 MB)
II CZĘŚĆ SKANU (20 MB)