Akty prawa miejscowego

Rok 2023

 1. UCHWAŁA NR 211/XLVII/2023 RADY GMINY PACYNA
  z dnia 10 marca 2023 r.
  w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna.
 2. UCHWAŁA NR 200/XLIV/2022 RADY GMINY PACYNA
  z dnia 14 grudnia 2022 r.
  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pacyna
  .
 3. UCHWAŁA NR 199/XLIV/2022
  RADY GMINY PACYNA
  z dnia 14 grudnia 2022 r.
  w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  .
 4. UCHWAŁA NR 198/XLIV/2022
  RADY GMINY PACYNA
  z dnia 14 grudnia 2022 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pacyna.
 5. UCHWAŁA NR 197/XLIV/2022
  RADY GMINY PACYNA
  z dnia 14 grudnia 2022 r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna
  .

Rok 2022

 1. UCHWAŁA NR 144/XXVII/2021
  RADY GMINY PACYNA
  z dnia 17 grudnia 2021 r.
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. UCHWAŁA NE 145/XXVII/2021 RADY
  GMINY PACYNA
  z dnia 17 grudnia 2021 r.
  w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  .
 3. UCHWAŁA NR 151/XXIX/2022
  RADY GMINY PACYNA
  z dnia 9 lutego 2022 r.
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  .

Rok 2021

 1. UCHWAŁA NR 94/XVII/2020
  RADY GMINY PACYNA
  z dnia 11 grudnia 2020 r.
  w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 2. UCHWAŁA NR 95/XVII/2020
  RADY GMINY PACYNA
  z dnia 11 grudnia 2020 r.
  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.
 3. UCHWAŁA NR 103/XVIII/2020
  RADY GMINY PACYNA
  z dnia 29 grudnia 2020 r.
  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna.
 4. UCHWAŁA NR 105/XIX/2021
  RADY GMINY PACYNA
  z dnia 22 stycznia 2021 r.
  zmieniająca uchwałę Nr 103/XVIII/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna
  .
 5. UCHWAŁA NR 127/XXIII/2021
  RADY GMINY PACYNA
  z dnia 29 lipca 2021 r.
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. UCHWAŁA NR 130/XXIV/2021
  RADY GMINY PACYNA
  z dnia 13 sierpnia 2021 r.
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rok 2020

 1. Uchwała nr 61/XI/2019
  Rady Gminy Pacyna
  z dnia 29 listopada 2019r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna.
 2. Uchwała nr 62/XI/2019
  Rady Gminy Pacyna
  z dnia 29 listopada 2019r.
  w sprawie projektu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na
  terenie Gminy Pacyna.
 3. Uchwała nr 63/XI/2019
  Rady Gminy Pacyna
  z dnia 29 listopada 2019r.
  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna.
 4. Uchwała nr 64/XI/2019
  Rady Gminy Pacyna 
  z dnia 29 listopada 2019r.
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Uchwała nr 68/XII/2019
  Rady Gminy Pacyna
  z dnia 13 grudnia 2019r.
  w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 6. Uchwała nr 69/XII/2019
  Rady Gminy Pacyna
  z dnia 13 grudnia 2019r.
  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pacyna.
 7. Uchwała nr 70/XII/2019
  Rady Gminy Pacyna
  z dnia 13 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę nr 64/XI/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2019r.
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub  innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.