Organizacja gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach samorządowych w dniu 21 kwietnia 2024

O R G A N I Z A C J A
gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024r.

Obwód głosowania nr 1 (trasa nr 1), siedziba: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.
Granice obwodu: Czarnów, Kamionka, Kąty, Model, Pacyna, Przylaski.
Trasa nr 1: Model-Lenkowiec-Kamionka-Sejkowice-Przylaski-Kąty-Czarnów-Sejkowice-Pacyna (lokal wyborczy Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7) + powrót – dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

Obwód głosowania nr 2 (trasa nr 2), siedziba: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5.
Granice obwodu: Janówek, Łuszczanów Drugi, Łuszczanówek, Radycza, Robertów, Rezlerka, Rybie, Sejkowice, Słomków.
Trasa nr 2: Janówek-Radycza-Rybie-Robertów-Łuszczanów Drugi-Łuszczanówek-Sejkowice-Słomków-Pacyna (lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5) + powrót – dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

Obwód głosowania nr 3 (trasa nr 3 ), siedziba:  Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16.
Granice obwodu: Anatolin, Czesławów, Luszyn, Podczachy, Romanów, Remki, Wola Pacyńska.
Trasa nr 3: Wola Pacyńska-Czesławów-Anatolin-Podczachy-Remki wieś-Romanów-Podczachy (pod lasem)-Podczachy (lokal wyborczy: Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16)   + powrót – dwa kursy (w godzinach porannych i popołudniowych).

Obwód głosowania nr 4 (trasa nr 4), siedziba: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21.
Granice obwodu: Podatkówek, Rakowiec, Raków, Skrzeszewy.
Trasa nr 4: Raków—Rakowiec-Podatkówek-Skrzeszewy (lokal wyborczy: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21) + powrót – dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).
Godziny odjazdów i przystanki zostaną podane do wiadomości wyborców w odrębnym ogłoszeniu.

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Podczachach.

 1. Zarządzenie Nr 0050.30.2024
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 12 kwietnia 2024r.
  w sprawie: ogłoszenia pisemnego przetargu na najem lokalu użytkowego
 2. Zarządzenie Nr 0050.31.2024
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 12 kwietnia 2024r.
  w sprawie: ustalenia i ogłoszenia regulaminu przetargu pisemnego  nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Podczachach 16, 09-541 Pacyna.

Komunikat

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
CHROŃ PSZCZOŁY I INNE OWADY ZAPYLAJĄCE

W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym i kwitnieniem roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających pamiętajmy że: nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin niosą zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.

Wykonując zabiegi środkami ochrony roślin należy w szczególności:

 • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń
 • stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie
 • używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu
 • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu, czyli nie wykonywać zabiegu przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s
 • zachowywać minimalne odległości od pasiek tj. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych
 • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty
 • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających
 • stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin
 • stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, zwracając szczególną uwagę na ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu

Upadki pszczół z terenu woj. mazowieckiego, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Dane kontaktowe zamieszczone są pod adresem: http://piorin.gov.pl/mz-struktura/mz-ot/

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgodnie z art. 31 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, wymogi związane ze stosowaniem środka ochrony roślin mogą zawierać obowiązek poinformowania przed użyciem środka wszystkich sąsiadów, którzy mogą być narażeni na znoszenie cieczy roboczeji którzy zwrócili się o taką informację. Etykiety środków zawierają stosowne zapisy w tym zakresie.

Przykładowe materiały edukacyjne dotyczące ochrony owadów zapylających dostępne są pod adresami:

http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/bezpieczne-stosowanie-srodkow-ochrony-roslin.358.html

http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/pamietaimy-o-pszczolach.219.html

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA w WARSZAWIE
tel. 22 773 53 29, 22 773 59 08, fax. 22 773 59 09
e-mail. wi-warszawa@piorin.gov.pl, http://piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/

Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 4. a) pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
 5. b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP

– bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wersja elektroniczna projektu programu jest dostępna na stronie internetowej www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Z projektem uchwały w wersji papierowej można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, przy al. „Solidarności” 61 w Warszawie – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Jednocześnie zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować klikając w link: https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.

Harmonogram dyżurów w PNPP – I kwartał 2024 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

 1. Harmonogram na II kwartał 2024 r. w PNPPiNPO w Gostyninie.
 2. Harmonogram na II kwartał 2024 r. w PNPP w Gostyninie.

Organizacja gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024

O R G A N I Z A C J A
gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach samorządowych
w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Obwód głosowania nr 1 (trasa nr 1), siedziba: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.
Granice obwodu: Kamionka, Kąty, Model, Pacyna, Przylaski, Czarnów.
Trasa nr 1: Model-Lenkowiec-Kamionka-Sejkowice-Przylaski-Kąty-Czarnów-Sejkowice-Pacyna (lokal wyborczy Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7) plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

Obwód głosowania nr 2 (trasa nr 2), siedziba: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5.
Granice obwodu: Janówek, Łuszczanów Drugi, Łuszczanówek, Radycza, Robertów, Rezlerka, Rybie, Sejkowice, Słomków.
Trasa nr 2: Janówek-Radycza-Rybie-Robertów-Łuszczanów Drugi-Łuszczanówek-Sejkowice-Słomków-Pacyna (lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5) plus powrót  (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

Obwód głosowania nr 3 (trasa nr 3 ), siedziba:  Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16.
Granice obwodu: Anatolin, Czesławów, Podczachy, Romanów, Remki, Wola Pacyńska.
Trasa nr 3: Wola Pacyńska-Czesławów-Anatolin-Podczachy-Remki-Romanów-Podczachy (pod lasem)-Podczachy (lokal wyborczy: Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16)  plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden popołudniowych).

Obwód głosowania nr 4 (trasa nr 4), siedziba: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21.
Granice obwodu: Podatkówek, Rakowiec, Raków, Skrzeszewy.
Trasa nr 4: Raków-Rakowiec-Podatkówek-Skrzeszewy (lokal wyborczy: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21) plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

Zaproszenie

WÓJT GMINY PACYNA
KRZYSZTOF WOŹNIAK
Z A P R A S Z A
RODZICÓW DZIECI DO LAT 3 NA SPOTKANIE
W SPRAWIE REKRUTACJI DO ŻŁOBKA
( PLANOWANY TERMIN OTWARCIA 1 WRZEŚNIA 2024r. )
Termin spotkania
27 marca 2024r. godz. 11.00 sala posiedzeń w Urzędzie Gminy Pacyna