Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza Matki Bożej w kościele pw.   Stanisława Biskupa w Luszynie z XIV wieku.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

W ramach I edycji Rządowego Programu Odnowy Zabytków Polski Ład Gmina Pacyna otrzymała   na realizację inwestycji pn.:

 „Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza Matki Bożej w kościele pw.   Stanisława Biskupa w Luszynie z XIV w” . środki finansowe w kwocie 329.280,00 zł. (Promesa wstępna)

W dniu 11 kwietnia 2024 r. na realizację w. w. zadania została podpisana umowa z Wykonawcą REVITAL ARTE Kacper Kacprzak, Grabów, ul. Reymonta1, 99-150 Grabów na kwotę 326.849,40  zł brutto. Promesa inwestycyjna ( dofinasowanie 98%  z Polskiego Ładu ) po przeprowadzeniu postepowania zakupowego wynosi  320.312,41 zł, natomiast kwota 6.536,99 zł jest to wkład własny Gminy Pacyna  stanowiący 2% wartości zamówienia.

Celem prac konserwatorskich i restauratorskich jest przywrócenie wartości artystycznych i formalnych materii zabytkowej tj. pierwotnej polichromii ołtarza oraz jego złoconych elementów wyposażenia.

Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy.

Gmina Pacyna w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw  MAZOWSZE 2024  „Mazowsze dla Sołectw 2024”,  zrealizowała zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika w miejscowości Skrzeszewy” współfinasowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy o dofinasowanie  nr W/UMWM-UU/UM/RW/688/2024. W ramach zadania wybudowano 110 m chodnika z kostki brukowej na podbudowie żwirowo – piaskowej wraz z obrzeżami. Inwestycja poprawiła  walory estetyczne miejscowości Skrzeszewy.

W dniu 29 maja br. przy udziale Wójta Gminy Pacyna Tomasza Klimczaka oraz przedstawiciela  Wykonawcy  Michała Bartosika, firmy BUD-MAX Anna Bartosik  odbył się odbiór w.w. inwestycji.

Mammografia

Zapraszamy na bezpłatne badanie mammograficzne dla Pań w wieku 45-74 lat.

Mammobus przyjedzie do miejscowości Pacyna przy
Urzędzie Gminy ul. Wyzwolenia 7 w dniu 12 czerwca 2024 r., w godzinach 9:00 – 17:00

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 19:30,
tel: 58 767 34 44 lub 58 767 34 77

Zastrzeż PESEL

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji. Warszawa, 28 maja 2024 r.

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych* Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:

 • zastrzec swój numer PESEL,
 • cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
 • dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
 • sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty.

Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:

 • pójść do lekarza,
 • zrealizować receptę,
 • kupić bilety lotnicze,
 • załatwić sprawę w urzędzie.

Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Historia numeru PESEL w aplikacji

Kolejną przydatną funkcją usługi Zastrzeż PESEL jest historia, w której sprawdzimy:

 • daty zastrzeżeń numeru PESEL,
 • kto, kiedy i z jakiego powodu sprawdzał nasz numer PESEL.

Funkcja nie tylko daje wgląd w historyczne operacje, ale też pomaga w wychwyceniu prób nieuprawnionego wykorzystania numeru PESEL.

Zastrzeżony PESEL – weryfikacja już od czerwca

Od 1 czerwca 2024 banki i inne instytucje będą miały obowiązek sprawdzać, czy PESEL jest zastrzeżony np. przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia powstanie zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. Tym bardziej warto korzystać z usługi Zastrzeż PESEL i chronić swoje dane.

* Źródło: https://dokumentyzastrzezone.pl/wp-content/uploads/2024/04/infodok-2024.01-03-wydanie-57-sklad-240419-gk04.pdf (dostęp 28.05.2024)

Więcej informacji o aplikacji i usłudze Zastrzeż PESEL znajdziesz na stronie www.info.mObywatel.gov.pl

Film instruktażowy o usłudze Zastrzeż PESEL: https://www.youtube.com/watch?v=oJqNj5wH__Y

Środki na poklęskowe odnowienie lasów.

REDG.6183.3.2024

Pacyna, 27 maja 2024 r.

Mieszkańcy Gminy Pacyna

W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Gostyninie z dnia 23.05.2024 r. znak: SL.6162.304.2024 w sprawie rozpoczęcia prac planistycznych dot. przygotowania planu finansowego wydatków budżetu państwa na 2025 r. oraz środków na odnowienia poklęskowe lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa informujemy, że istnieje możliwość uzyskania środków z budżetu państwa na odnowienia poklęskowe tych lasów. W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o składanie zapotrzebowań do Urzędu Gminy w Pacynie do dnia 03.06.2024 r. według następującego wzoru:

Powyższe dane zostaną przekazane Starostwu Powiatowemu w Gostyninie Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Organizacja gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach wyborów  do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r.

O R G A N I Z A C J A
gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach wyborów  do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r
.

Obwód głosowania nr 1 (trasa nr 1), siedziba: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.
Granice obwodu: Czarnów, Kamionka, Kąty, Model, Pacyna, Przylaski.
Trasa nr 1: Model-Lenkowiec-Kamionka-Sejkowice-Przylaski-Kąty-Czarnów-Sejkowice-Pacyna (lokal wyborczy Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7) + powrót – dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

Obwód głosowania nr 2 (trasa nr 2), siedziba: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5.
Granice obwodu: Janówek, Łuszczanów Drugi, Łuszczanówek, Radycza, Robertów, Rezlerka, Rybie, Sejkowice, Słomków.
Trasa nr 2: Janówek-Radycza-Rybie-Robertów-Łuszczanów Drugi-Łuszczanówek-Sejkowice-Słomków-Pacyna (lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5) + powrót – dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

Obwód głosowania nr 3 (trasa nr 3 ), siedziba:  Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16.
Granice obwodu: Anatolin, Czesławów, Luszyn, Podczachy, Romanów, Remki, Wola Pacyńska.
Trasa nr 3: Wola Pacyńska-Czesławów-Anatolin-Podczachy-Remki wieś-Romanów-Podczachy (pod lasem)-Podczachy (lokal wyborczy: Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16)   + powrót – dwa kursy (w godzinach porannych i popołudniowych).

Obwód głosowania nr 4 (trasa nr 4), siedziba: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21.
Granice obwodu: Podatkówek, Rakowiec, Raków, Skrzeszewy.
Trasa nr 4: Raków—Rakowiec-Podatkówek-Skrzeszewy (lokal wyborczy: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21) + powrót – dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

Nabór wniosków na bezpłatną sterylizację i kastrację oraz znakowanie zwierząt 

 Urząd Gminy w Pacynie informuje o przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji / kastracji oraz znakowania zwierząt (psów i kotów  – samic i samców) utrzymywanych przez mieszkańców gminy oraz kotów wolno żyjących w ramach zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zabiegi, o których mowa powyżej, będą dofinansowane w 100%. W ramach zadania gmina pokryje koszty sterylizacji / kastracji (wraz z niezbędnymi czynnościami związanymi z wykonaniem przedmiotowego zabiegu) i koszty wszczepienia transpondera („czipa”) zwierzęciu wcześniej nieoznakowanemu.

Dofinansowaniem nie są objęte (ich koszt ponosi właściciel / opiekun zwierzęcia):

 1. dodatkowe badania (np. EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), które weterynarz może uznać za konieczne do wykonania przed zabiegiem sterylizacji / kastracji;
 2. koszty związane z leczeniem ewentualnych powikłań pooperacyjnych, jak i również powstałych przed i w trakcie zabiegu;
 3. inne dodatkowe zabiegi i usługi (kołnierze, ubranka itp.).

Gmina Pacyna nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu.

Zabiegi na zlecenie Gminy Pacyna wykonuje gabinet weterynaryjny „PETKO”, Kamieniec 7, 09-550 Szczawin Kościelny.

Czas realizacji projektu: do 21 października 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Całkowita wartość zadania wynosi 10 130,00 zł (5 065,00 zł  – środki własne gminy, 5 065,00 zł  – dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego).

Dodatkowe informacje: osobiście w Urzędzie Gminy w Pacynie (pokój nr 13) lub telefonicznie pod
nr 24 285 80 54 wew. 7  – w godzinach pracy Urzędu Gminy (07:30  – 15:30).

Zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji / kastracji oraz czipowania zwierzęcia
 2. Komunikat: Nabór wniosków na bezpłatną sterylizację i kastrację oraz znakowanie zwierząt – plik PDF