Informacje wymagane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  1. Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
  2. Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.
  3. Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pacyna niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
  4. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pacyna.
  5. Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Pacyna.