Przebudowa drogi gminnej w m. Robertów na odc. 630 mb.

Termin realizacji: 2011 rok
Koszt 203 443,00 zł brutto
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.Przebudowa drogi gminnej w m. Robertów w km 0+746 do km 1+1376  są roboty budowlane obejmujące:

  •  odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym – 0,630 km
  • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 736 m²
  • korytowanie drogi na gł.10 – 294,40 m²
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr.8 – 294,40 m²
  • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką grysowo-żwirową – 174,82 t
  • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, o grubości 6 cm – warstwa ścieralna – 2293 m²
  • wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 50 cm – 10 m
  • ustawienie znaków drogowych – 7 szt.