Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania były roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Podczachy gmina Pacyna, na terenie działki ewidencyjnej 93, na odcinku od 0+0,0 do 0+430,00 mb.
Szczegółowe dane dotyczące zakresu inwestycji znajdują się w przedmiarze robót na stronie bip.pacyna.mazowsze.pl

W wyniku prowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego dot. realizacji powyższej inwestycji wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A

Koszt inwestycji wyniósł 103.951,97 zł brutto z czego 44000 zł brutto wyniosła dotacja ze środków związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych.
Termin realizacji  wrzesień 2017r.