Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków na odcinku 1000 mb

Koszt inwestycji 213 468 zł ( na 95 000 zł otrzymano dotację z samorządu województwa mazowieckiego)
Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane na odcinku od km 0+400 do km 1+400 obejmujące :

  • roboty remontowe istniejącej nawierzchni asfaltowej, w zakresie koniecznym do uzyskania podbudowy wymaganej przy układaniu nawierzchni bitumicznej
  • skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
  • wykonanie nawierzchni (warstwy ścieralnej) z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

Termin realizacji 2014 rok.