Przebudowa drogi w miejscowości Raków na długości 650 mb.

Koszt inwestycji 105836,62 zł ( na kwotę 52247,32 zł otrzymano dotację )
Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane na odcinku od km 0+400 do km 1+400 obejmujące :

  • roboty remontowe istniejącej nawierzchni asfaltowej, w zakresie koniecznym do uzyskania podbudowy wymaganej przy układaniu nawierzchni bitumicznej
  • skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
  • wykonanie nawierzchni (warstwy ścieralnej) z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

Termin realizacji 2015 rok.