Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luszynie

Koszt inwestycji 218 tys. zł, z czego 184 550 zł pozyskaliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Termin realizacji 2012 rok

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Luszynie tj.:

  • wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń budowlanych
  • dostawę i montaż urządzeń wraz z rozruchem technologicznym potwierdzonym badaniami jakości oczyszczonych ścieków
  • sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
  • przeszkolenie pracowników obsługi oczyszczalni w zakresie eksploatacji
  • roczny darmowy serwis
  • roboty, konieczne do uzyskania właściwego efektu użytkowego, gwarantującego wymagany stopień oczyszczenia ścieków, określony w pozwoleniu wodno-prawnym.