Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miej-scowości Luszyn.

Koszt inwestycji wyniósł 61 353,51 zł (z czego 38 393,00 zł dotacja z EFRROW)
Termin realizacji 2014 rok
Jest to dalszy etap prac polegających na odnowieniu wsi Luszyn.
W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac:

  • roboty przygotowawcze
  • wykonanie nawierzchni betonowej gr.20 cm wraz z warstwą odsączającą z kruszywa naturalnego
    gr.20 cm
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, wraz z warstwą odsączającą z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, wraz z warstwą odsączającą z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z warstwą odsączającą z kruszywa naturalnego gr.10 cm
  • ustawienie krawężników i obrzeży betonowych
  • ściek z kostki betonowej
  • nasadzenia zieleni ( krzewy ) i założenie trawników